Siman 57נ״ז
1 א

שבת שלפני הפסח נהגו בני אדם לקרותו שבת הגדול ואינם יודעים על מה כי אינו גדול ‏‏(ט״ו א׳) משאר שבתות אלא באותו ניסן שבו יצאו ישראל ממצרים חמשי בשבת היה ‏כדאמרינן בסדר עולם ומקחו של פסח בשבת שלפני הפסח היה אמרו ישראל הן נזבח את ‏תועבת מצרים ולא יסקלונו אמר להם הקב״ה עתה תראו הפלא שאעשה לכם הלכו ולקחו ‏איש פסחו ולהיות להם למשמרת עד ארבעה עשר יום כשראו כן המצרים היו רוצים לקום ‏ולהנקם מהם והיו מעיהן מתחתכין ובאש נדעכים ונדונין ביסורים ובחלאים רעים ונאמנים ‏ומרים ולא הזיקו לישראל מאומה ועל שם שנעשו בו נסים לישראל באותו שבת אשר לפני ‏הפסח לפיכך נקרא שבת הגדול שבת לפני הפסח. מפי ר׳ אברהם נ״ע.‏