Siman 53נ״ג
1 א

דין שפוד. ר׳ יצחק ב״ר יהודה. יתד של שפוד שתוחבין בו ירכי העוף והיה ‏ארוך יותר ואסר רבי לחתכו בסכין ולא לשרפו באור ראשו כדי שתקצר משום תקון כלי ואין ‏זה דומה לחתכה באור לפי שתי נרות דהתם נראה כמדליק כדרכו כאדם שצריך להדליק ‏שתי נרות. כל תבלין שמפיגין טעמן מותרין לכתשן ביום טוב כגון שומין שהן מפיגין טעמן ‏ואסורין כגון פלפלין שאינן מפיגין טעמן.‏