Siman 52נ״ב
1 א

ליקח מגוי ביום טוב. וששאלתם מהו לילך אצל גוי המכירו ביום טוב וליטול ‏הימנו אגודת עשב לבהמתו או תבן או עומרין ואומר מה שאתה נוטל (ט״ו א׳) משאר [כי"ו וישאר] מהם ‏כיוצא בהם אני אתן לך למחר דבר זה אפי׳ מישראל אסור לפי שהוא אומר אזכרת סכום ‏מקח דתנן הולך אדם אצל חנוני הרגיל אצלו ואומר לו תן לי ל׳ ביצים או י׳ אגוזים שכן דרך ‏בעל הבית למנות בתוך ר׳ שמעון בן אלעזר אומר ובלבד שלא יזכיר לו סכום מקח והני מילי ‏בחנוני הרגיל אצלו דכיון דרגיל אצלו גזירה שמא יביא בשבילו מחוץ לתחום והבא בשבילו ‏מחוץ לתחום אסור לטלטלו וגם בהמתו תניא גבי שלקט עשבים מאכיל אחריו ישראל והא ‏אמר רב הונא מעמיד אדם בהמתו על גבי עשבים דמשמע במחוברין לפי שהם מוכנים ‏למאכל בהמה אבל על גבי מוקצה כגון שתלושין ומונחין באוצר שמוקצים הם וגוי שלקט ‏עשבים מוקצים הם אצל ישראל ומתרצינן דקאי ליה באפי ואזלא ואכלא אבל להאכיל ‏בידים אסורים ליתן לבהמתו.‏