Siman 48מ״ח
1 א

לשכור גוים. וששאלתם מהו לשכור גוים בתחלה במועד למוליך קורות עצי ‏בנין ממקום למקום כדי שלא יאבדו מותר לעשות כן ובלבד שאם יכול לעשות בצנעה ‏יעשה כמה שיכול דתנן מכניס אדם פירותיו מפני הגנבים ושולה פשתנו מן המשרה בשביל ‏שלא יאבד דאמרי רב יוסף הוו ליה הנהו כשורי ועיילינהו ביממא וכו׳.‏