Siman 37ל״ז
1 א

ליל שמורים שחל להיות בשבת מוזג אדם כוס של יין ואומר עליו ויכולו. ובורא פרי הגפן. ‏ואשר בחר בנו. ושהחיינו. ואינו אומר שעשה נסים מפני שעתיד לאמרו בהגדה אשר גאלנו ‏וכו׳ וכוס שאמרו שיחזיק רביעית הלוג ומוזג כוס לכל אחד ואחד מבני ביתו אחד אנשים ‏ואחד נשים ואם חל להיות במוצאי שבת, מברך בורא פרי הגפן. ואשר בחר בנו. ובורא ‏מאורי האש ואינו מריח בבשמים גזרה שמא יקטמנו. ועוד (י״א א׳) מפני שלא אבדה הנפש ‏יתירה. ואומר המבדיל בין קדש לחול. ושהחיינו, וסימנך יקנה״ז ושותין בהסבת שמאל דרך ‏חירות ומברכין ברוך אתה ד׳ אלקנו מלך העולם על הגפן ועל פרי הגפן וכו׳ ונוטלין את ‏ידיהם ומברכין על נטילת ידים על שם כלי ששמו אנטל וזה כללו של דבר נמי כן בכל ‏שבתות השנה שאין נוטל ידיו עד שיקדש דבעי נטילת ידים לשום סעודה ועכשיו נראה ‏כנוטל ידיו משום קדוש ולא משום סעודה והוי כנוטל ידיו לפירות דהוי מגסי הרוח.‏