Siman 35ל״ה
1 א

והשלש מצות מברך אחת לברכת המוציא ואחת לאכילת מצה ולבציעה ואחת לכריכה וכן ‏אמר לו ר׳ יעקב הזקן משום אביו הואיל ושלשתן באו לשם מצוה תעשה מצוה בשלשתן ‏אבל שאר בני אדם מניחין האחת שלימה ולא נכון לעשות כן.‏