Siman 29כ״ט
1 א

דין מרור. רבי לא מצא חסא בפסח והביא מרויי״א ועיקר של פופר״ץ והם שנוים בפרק ערבי פסחים ומברכין עליהן על אכילת מרור ומה שמברכין על שאר ירקות בורא פרי האדמה לפי שאינו יכול לטעום מן המרור בלא ברכה וברכת מרור אין זה ברכה של ירקות אלא ברכת המצות ולפיכך אין מברך אכילת מרור ובורא פרי האדמה על המרור בלבד ואין עושין מצות חבילות חבילות.