Siman 25כ״ה
1 א

ואם בשעת אפיית העיסה שכח ולא הפריש ממנה לא תרומה ולא חלה בין ביום טוב בין בחול יבצע מן העוגה לאחר אפייה ויברך כאלו הוא מפריש מן העיסה. שלמה בר יצחק.