Siman 16ט״ז
1 א

לווה ככר. אשה שלוותה ככר מחברתה קודם הפסח צריכה לפרעה אחר הפסח ואין אסורה משום חמץ שעבר עליו הפסח הואיל ולא היה בעין בשעת בעור חמץ. ויש בה משום גזל ומשום לווה ואינו משלם. שהרי דבי ר׳ ינאי יזפי פירי מעניים בשביעית קודם זמן הביעור ופרעו להו לאחר הביעור בשמינית ואמר ר׳ יוחנן יאות הן עבדין.