Siman 137קל״ז
1 א

דין גט. מעשה בתלמיד אחד שנפטר בבית רבי והיתה לו ארוסה ובאתה לבקש ‏פני רבי לקבל לה גיטא שלא תזקק ליבם ולא רצה ר׳ לקבל לה גיטא שלא עשאתו שליח ‏לקבלה ואעפ״י שזכין לאדם שלא בפניו ויש לומר שזכות הוא לה שאינה רוצה שתהא ‏זקוקה ליבם אפילו הכי לא רצה לקבלו, זמנין דחוב הוא לה כי הא דבעא מיניה רבא מרב ‏נחמן בפרק האשה שהלך בעלה למדינת הים ביבמות. המזכה גט לאשתו מהו כיון דסניא ‏ליה זכות הוא לה וזכין לאדם שלא בפניו או דילמא כיון דזמנין ורחמא ליה חוב הוא לה ואין ‏חבין לאדם שלא בפניו ופשיט ליה ממתניתין (ל״ב א׳) דאין מזכין דחוב הוא לה.‏