Siman 136קל״ו
1 א

עטיפת ראש אבל. עטיפת ראש לאבלים כל שבעה יומם ולילה אבל הרבה ‏יש שאינן נוהגין מפני שהאומות משחקין עליהם ומתוך כך באין לידי שחוק ומחוך ומגנין ‏בשחקם על הבריות ואף בני הבית משחקים עליהם ואמרינן לא יניח אדם תינוק בחיקו מפני ‏שמביאו לידי שחוק ונמצא מתגנה על הבריות.‏