Siman 130ק״ל
1 א

דין פקדון. מעשה באשה אחת שהפקידה טבעת לבת ר׳ הקטנה ונאבדה ‏הימנה אמר ר׳ בדין שאין לי ליפרע אבדת בתי הקטנה דאמרינן נשים ועבדים וקטנים ‏פגיעתן רעה אם הזיקו לאחרים אין משלמין והחובל בהן חייבין אבל על ידי בני ביתי נזוקה ‏אפרע לה דמי הטבעת ולא יותר שאם שוה ששים זוז ובעלים מעלים אותו בדמים אפילו היא ‏הפקידה ביד עצמי אין לה אלא דמיו בלבד.‏