Siman 127קכ״ז
1 א

קרית שמע. פעם אחת היה תינוק מורכב על כתיפו של ר׳ בבית הכנסת עד ‏הגיע לקרוא קרית שמע אמר להוריד התינוק מעליו משום דסתם תינוק באשפה ואין ראוי ‏לקרות קרית שמע אצלו.‏