Siman 126קכ״ו
1 א

א. לעסוק בתורה. חצות לילה כשרוצה עומד לעסוק בתורה נוטל את ידיו ‏ומברך על נטילת ידים ואשר יצר את האדם בחכמה אם נפנה וכל הברכות של אחריו ‏ומברך על התורה ואומר איזהו מקומן ור׳ ישמעאל וכשהולך לבית הכנסת להתפלל תפילת ‏צבור מתחיל ברבון העולמים.‏

2 ב

ב. ספירת העומר. בין פסח לעצרת בצבור ממהרין תפילת ערבית מבעוד יום ‏ומונה ר׳ עם הצבור ימים ושבועות בלא ברכה מימר אמר אם אזכר הלילה בביתי אחזור ‏ואברך כדין ונמצא שלא ברכתי ברכה לבטלה קודם שקיעת החמה ואם אשכח הרי מניתי ‏ימים ושבועות למצוה.‏