Siman 124קכ״ד
1 א

ועל עשרה שהתפללו ושמעו כולם ברכו וקדושה וכל סדר התפילה אומר ר׳ שיכולין ‏להמנות למנין אחר בשביל אחד שלא התפלל כמו שעושין לחתן או למי שלא השכים ‏לבית הכנסת ואפילו אחד מאותן שהתפללו כבר יכול לחזור ולהתפלל כדי להוציא את ‏החייב וסמך רבי ומראה פנים מהצבור שמתפללין ונמנין למנין על הקדושה לבדה נענה כל ‏דהו ואמר בשביל הקדושה שלא אמרו כל אחד ואחד לעצמן הם נמנין נמצא עדיין מחוייבין ‏הם בדבר והשיב ר׳ לא מצאנו בכל התלמוד חיוב קדושה אלא חביבה היא לנו ואינו בפחות ‏מעשרה.‏