Siman 123קכ״ג
1 א

ומעשה היה באחד משכניו של ר׳ שנתן לו גוי מבכרת ובא ושאל את פיו וצוה רבי עליו ‏למכור את העובר או כלו או מקצתו בפרוטה קודם שיצא לאויר העולם כדי שתהא יד גוי ‏באמצע להפטר מן הבכורה וחזר האיש ואמר קבלתי עלי חצי פשוט מן הארוס ויגדלנו ‏לחצאין אם זכר ואמר לו ר׳ לכשיולד תוכל לפדותו מידו ולחלקו בממון ובמעות אם תרצה ‏ובלבד שבשעת פטר רחם שלה יהא בו שותפות לגוי שלא יקדש ברחם.‏