Siman 121קכ״א
1 א

וזה תקון הגט. מפי מר רב יהודה. כך ינתן הגט תופס האיש הקולמוס ונותנו ‏לסופר וכותב הסופר הגט ונותנו לאיש ואותו האיש נותנו לאשתו ואומר לה הא ליך גט זה ‏על מנת אם אבוא עד שנה או עד שנתים או עד כך וכך זמן שאבוא יהא הגט פסול ותהא ‏אשתי כמקדם ומקבלת הגט ונותנת אותו לבית דין עד זמן הנקבע ביניהם אם יבוא קודם ‏הזמן אפילו שעה אחת מותרת לכל מי שתרצה והגוסס בשעת פטירתו באמירה דבריו ‏קיימין ואם אמר באמירה כתבו גט לאשתי ותנו לה כשהוא חתום שתהא מותרת לכל אדם ‏ושמעו מפי שנים ושלשה ואינן יודעין לכתוב באין למקום שיש שם סופר וכתבו הסופר ‏וחותמין חתימת ידיהם וכשר ועד שאינו יודע לחתום מקרעינן נייר וממלא כדי שלא יהו בנות ‏ישראל עגונות.‏