Siman 112קי״ב
1 א

דין לונביל. לונביל שבשלו בקדירה ר׳ מתיר והוא שנקרוהו ומלחוהו (כ״ו ב׳) יפה יפה ‏שלפיכך אין בני אדם רגילין לבשלו בקדירה לפי שפניו חלקין פלו״ש בלע׳ ואין המלח נכנס ‏לתוכו כל כך לפיכך אין אוכלין אותו אלא צלי ור׳ אומר אין לך חלק בכל הבשר יותר ‏מחתיכות התולות בעצם השוק שקורין שורי״ץ וגם הבשר שתחת העצמות שמשכות שם ‏ראשי הוינא חלוק הוא ביותר ואין חוששין לכך.‏