Siman 110ק״י
1 א

לקוטין מפי ר׳. דין מפרקת. אסור לטבח לחתוך עצם דמפרקת בשעת ‏שחיטה כדרך שעושין לחיה ולבהמה כדי שלא תפרכס דאמר מר החותך מפרקתה של ‏בהמה עד שלא תצא נפשה הרי זה מכביד הבשר וגוזל את הבריות ומבליע דם באיברים ‏ונהי דליכא למיחוש האידנא לכובד ולגזילה משום דלא זבינו ישראל במשקל הבלעת דם ‏באיברים מיהו איכא.‏