Siman 106ק״ו
1 א

דין קדרה. ההיא קדירה שבשלו בה בשר והוחמו בה חמין פעם אחרת ובשעת ‏שפיתתה על הכירה באו ושגגו ונתנו בתוכה כף חולבת וחזרו ומלגו ממנה תרנגולת בחמין ‏ובא מעשה לפני ר׳ ואמר שהקדרה והכף ישברו והתרנגולת תאכל מפני שמלגוה בכלי שני ‏ואינו מבשל.‏