Siman 102ק״ב
1 א

פעם אחת מצא רבי בקערה שלפניו עצם קטן שבראש אחד של ירך אצל הרגל ותלוי בו ‏אותו בשר שקורין רט״א וזורקה לכלב מפני שהגידין צומתין בו אבל שאר בשר שנתבשלה ‏עמו התיר ר׳ לפי שאין בגידין בנותן טעם.‏