Siman 100ק׳
1 א

ציצית. סדין של פשתן וציציו של פשתן כשר. ציצית הכנף הציצית בכנף משמע ‏ממין כנף יהא ויש חולקין בדבר ואין ממש בדבריהם כשאינו מינו גזרו משום כסות לילה ‏ואפילו גבי תכלת ואמר לי ר׳ בסדין של פשתן עושה ציצית של פשתן וחשוב ציצית הוא ועל ‏ציצית הכנף משמע הציצית בכנף מה הוא פשתן אף ציציותיו פשתן וכן מצא רבי בתשובת ‏הגאונים ואני שאלתי לו אם יש משום כלאים בציצית של פשתן לכנף של צמר ושל צמר ‏בכנף של פשתן ואמר לי הן דגזרו חכמים משום כסות לילה.‏