Ikar Tosafot Yom Tov on Mishnah Megillah
1:1א׳:א׳
1 א

בביאת הארץ בימי משה ויהושע. רש''י. והואיל ונכתב בשנת המ' סמוך לפטירת משה רבינו ע''ה חשבינן ליה מימות יהושע:

2 ב

כפרים בי''ד. דכתיב הפרזים עושים את יום י''ד ועיר שאין מוקפה חומה נקראת פרח שמתוך שאין לה חומה ישיבתה נפוץ ופרוז ומרוחקים משכונה לשכונה. רש''י:

3 ג

ועיירות גדולות נמי אינן מוקפות דהא בכלל פרזים הם אלא שהן גדולות:

4 ד

הכי איתא בגמרא. אבל רמי מדתנן במ''ג מקום שאין נכנסין כו' אין קורין אלא בזמנה ואי ס''ד תקנתא דכרכים הוא האיך מפסדינן לתקנתא דידהו אלא אימא מפני שמספיקין כו' שכר היא להם בשביל שהם מספיקים. הילכך היכא דאין נכנסים כו', לא קולא היא גבייהו ואין כאן שכר. רש''י:

5 ה

משום דאמרן דלא זמנו של זה כזמנו של זה מדכתיב לשון רבים להכי אמרינן דאכתי לימא בזמנם:

6 ו

דזמנים טובא ליכא למימר דיו''ד וה''א דמיותרים בזמניהם דרשינן דומיא דעיקר זמנם דתרתי. גמרא: