Ikar Tosafot Yom Tov on Mishnah Kilayim
1:1א׳:א׳
1 א

החטים. כדי להורות ששנוים זוגות זוגות לכך הפסיק בזוג קמא ותני עלה אינן כלאים זה בזה:

2 ב

כלאים. כתיב שדך לא תזרע כלאים הייתי אומר אפי' שני מיני חטיסאו שעורים וכן לגבי בהמה אפי' שור שחור על גבי לבן וכן לגבי בגדים פירוש בבגדים צמר ופשתים יחדיו מה זה לא זה ממין זה אף כלאים שאמרתי לך בכל מקום לא זה ממין זה ולא זה ממין זה. ירושלמי:

3 ג

דאי לאו הכי לא היו אוסרין אלא באותו מקום בלבד כבסוף פ''ה:

4 ד

והשעועית מפני שמשעשעות את הלב ומהלכת את בני מעים, ירושלמי. כלומר שמטמטמת את הלב ומשעשעת מל' ועיניו השע (ישעיהו ו׳:י׳) וטח את הבית תרגום ושוע: