Ikar Tosafot Yom Tov on Mishnah Keritot
1:1א׳:א׳
1 א

ל''ו כו'. מנינא למה לי. שאם עשאן כולם בהעלם א' חייב ע''כ אחת וא'. ומפיק ליה מקרא כו'. ול''ד שיתחייב ל''ו חטאות דהא פסח ומילה אין בהם חטאת:

2 ב

אבל אי איכא התראה יש מהן בחנק ויש מהן בסקילה ויש מהן במלקות. ובשוגג בחטאת. רש''י:

3 ג

על האם כו'. טעם סידורן דקחשיב להו החמור חמור ברישא [עי' פ''ז דסנהדרין מ''ד ורפ''ג דמכות] רש''י:

4 ד

ועל כו'. כולהון מייתי להו קראי בגמ':

5 ה

והאשה כו'. מסיק בגמ' דבגברי קחשיב למניינא לחייבו על כולם בהעלם א' ודל מנהון האשה כו' ותנא ל''ג חטאות בלבד ותנא האשה כו' ופסח ומילה לסיומינהו כריתות. דאי אמרת בנשי קחשיב דל מנהון הבא על הזכר ועל הבהמה:

6 ו

וכ''פ לק' גבי מחלל שבת בא' מאבות מלאכות. דתנא לא מהדר אלא אמצות שחייבין '' עליהן כרת ושם שבת קתני ושם ע''ז קתני ולעולה בכל חדא וחדא איכא טובה. גמ':

7 ז

והעושן בהעלם א' לא מחייב שתים. רש''י אבל לענין מיתה חילקן הכתוב:

8 ח

ודברי תימה הן דבהדיא שנינו במ''ג פ''ב דזבחים חוץ למקומו פסול ואין בו כרת:

9 ט

ואע''פ שעל הסיכה עצמה שיסוך בו פטור כדלקמן:

10 י

ל''ד דגבי קטרת לא כתיב כמוהו כמו גבי שמן כו' אלא ר''ל עד שיהא ראוי להקטיר איזה שיעור וא''צ שיעשה כולן:

11 יא

שכן הוא בפי' בכתוב. אבל המריח בקטרת של בה''מ לא אזהרה ולא כרת כו' ולא דמי לסך בשמן המשחה. דהתם אית ביה מעשה. ומש''ה אית ביה אזהרה. רש''י:

12 יב

דכתיב אשר יתן ממנו על זר ממנו מאותו של משה. עתוי''ט:

13 יג

כל מ''ש הר''ב מייתי להו קראי בגמ':

14 יד

ואין מלכי ישראל מושחין. [משבא דוד אבל שאול נמשח רש''י] והא דאלישע משח ליהוא. מתרצים בגמ' באפרסמא דכיא ולא בשמן המשחה:

15 טו

בגמ' מי הוה שמן המשחה והא יאשיה גנזו ומשני באפרסמא דכיא: