3:20ג׳:כ׳
1 א

החרה החזיק - מלשון חרון והטעם החרה אפו על עצמו על עכוב המלאכה והחזיקו ידו במדה שנית.

2 ב

והחרה - פועל יוצא מבנין הכבד הנוסף, וכן: ויחר עליו אפו.