19:31י״ט:ל״א
1 א

וטעם להזכיר האובות וידעונים. בעבור המת וכן כתוב בישעיה בעד החיים אל המתים. האבת. מגזרת וכאובות חדשים כי הם עיקר זאת האומנות:

Having brought up the dead, Scripture now mentions charmers and wizards , since they purport to communicate with the dead (as it is written in Isaiah, “[seek guidance] of the dead on behalf of the living” [Isaiah 8:19]). charmers [Hebrew: ’ovot] as in “jugs” [Hebrew: ’ovot] [Job 32:19] — this being a major tool of their trade.

2 ב

והידענים. מגזרת דעת שיבקשו לדעת העתידות וריקי מוח אמרו לולי שהאובות אמת גם כן דרך הכשוף לא אסרם הכתוב ואני אומר הפך דבריהם כי הכתוב לא אסר האמת רק השקר והעד האלילים הפסילים ולולי שאין רצוני להאריך הייתי מבאר דבר בעלת אוב בראיות גמורות:

wizards [Hebrew: yidd‘onim], from “knowledge” [Hebrew: da‘at]. They seek knowledge of the future. Certain empty-headed people have asserted that Scripture would not have forbidden charmers as a form of witchcraft if they were not true. I declare the exact opposite of their words: Scripture has forbidden only that which is false, but has not forbidden the truth. This is borne out by the prohibitions against idols and graven images. Were it not for my unwillingness to enter into a digression, I could elucidate definitive proofs against this practice.

3 ג

וטעם אל תפנו. ליודע האומנות:

Do not turn to learn the art.

4 ד

וטעם אל תבקשו. לשאול כשאול:

Do not seek to request their services (as Saul did [I Samuel 28:8]).

5 ה

וטעם אני ה׳‎ אלהיכם. שלא תבקשו כי אם השם לבדו והנה הזכיר לטמאה כי נפש הפונה והמבקש טמאה היא כי איננה דבקה בשם:

I am God your God You must seek out God alone. That is why Scripture uses the phrase defiled by them: anyone who turns to or who seeks out these forms of magic defiles his soul, because he detaches himself from God.