3:5ג׳:ה׳
1 א

ובשרידים - הטעם כפול.

2 ב

וטעם אשר ה' קורא – גוזר.