6:11ו׳:י״א
1 א

ותשחת הארץ. הטעם אנשי הארץ וכן ארץ כי תחטא לי. וכל הארץ באו. ויש אומרים כי טעם לפני האלהים. בפרהסיא ואחרים אמרו כי הטעם שנשחתו בסתר ובדברים מכוסים שלא ידעם כי אם השם. והקרוב אלי שהתורה דברה כלשון בני אדם על דרך שיבינו השומעים כעבד שיעשה עבירה לפני רבו ולא יראנו. והאומרים כי האלהים במקום הזה אינו קדש לא אמרו מאומה

Before Elokim. That is, in public. Alternatively, it means that performed their corrupt deeds in private so that only Hashem knew of them.

2 ב

חמס. בגזל ועשק וקחת גם הנשים בחזקה