37:36ל״ז:ל״ו
1 א

שר הטבחים. תמצא זה הלשון על הרג ועל בישול ודברי המתרגם ארמי נכונים