12:1י״ב:א׳
1 א

לך לך. השם צוה לאברהם ועודנו באור כשדים שיעזוב ארצו ומקום מולדתו גם בית אביו. והטעם שידע השם שתרח אחר שיצא ללכת אל ארץ כנען ישב בחרן. ותרח לא מת עד אחר ששים שנה שיצא אברהם מבית אביו מחרן רק הכתוב לא פירש שניו בצאתו מאור כשדים. ואחר שאמר אשר אראך. גלה לו הסוד כי כן כתוב ויצאו ללכת ארצה כנען. או יהיה טעם אראך הוא שאמר לו כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה

“Lech Lecha (Go forth)” - God already commanded Abraham, when they were still in Ur Kasdim, to leave his land and country and birthplace and the house of his father. And the reason is that God knew that Terach, after he went to go to the Land of Canaan, would stay in Haran. And Terach did not die until 60 years after Abraham left his house in Haran. But the Torah did not detail all the years after he left Ur Kasdim. And after it says, “that I will show you,” He revealed to him the secret. That’s why it says, in Chapter 11, “They went out to go to the Land of Canaan. Or, the reason it says "I will show you" is that He is saying, "All the land that you can see, I will give you."