19:11י״ט:י״א
1 א

והיו נכנים. אולי לא יישן אדם בהם בלילה. שישמעו קול ה' בבקר. כדרך כהן גדול ביום הכפורים

Be Ready: Perhaps a person shouldn't sleep on them at night, because they will hear the voice of God in the morning, like the way of the Kohen Gadol on Yom Kippur.