23:19כ״ג:י״ט
1 א

אתנן. כמו מתן והאל״‎ף נוסף והנו״‎ן כפול כפ״‎א נאפופיה וכרי״‎ש סגריר והטעם מה שלקחה הזונה שנתנו הזונים אחריה כי הוא אסור:

the earnings of a harlot. The word earnings [Hebrew: etnan] comes from the word “gift” [Hebrew: mattan], with an extraneous ’alef , and a repeated nun (like the peh in “her adulteries” [Hosea 2: 4] and the resh in “torrential” [Proverbs 27: 15]). It denotes that which the prostitute took (i.e., that which was given her by the men who engaged in prostitution with her).

2 ב

ומחיר כלב. כי הוא דרך בזיון על כן אמר כי תועבת ה':

Scripture says an abomination in this case, because the act is forbidden, and in the case of the price of a dog, because it is disrespectful.