Haggahot of R' David Luria on Sefer HaParnas
1א׳
1 א

לאסור. ואע"פ שיש בו כל סימני טהרה. דחיישי' שמא ידרוס אח"כ רש"י פ' א"ט (ס"ב): ד"ה חזיוה כו':

2 ב

או להתיר כו'. אם באנו לדקדק ולכווין סיומא דאין בקיאין בסימנין שכתב המחבר. בנותן טעם גם להאי בבא דאו להתיר מקום לומר דדעתו ז"ל שאפי' יש בו כל סימני טומאה סמכינן אמסורת וכיו"ב הביא בכה"ג בי"ד הגב"י סי' פ"ב אות כ"ה בשם דמש"א שכתב דמשמע כן מדברי הרמב"ם והטור ע"ש. והיינו דאין אנו בקיאין בסימני טומאה דיש פירושים שונים בדורס . גם באצבע יתרה: