32:11ל״ב:י״א
1 א

ומכל האמת. ת״א ומכל טבון. ולא כתרגומו בכ״מ וקשוט. וע׳ ברמב״ן שפי׳ החסדים הקיימים יקראו אמת וכ״ה לשון המקרא וה׳ אלהים אמת אלהים חיים ומלך עולם ופי׳ ברבה פ׳ אמור דסוף המקרא מפרש מהו וה׳ אלקים אמת בשביל שהוא אלקים אמת ומלך עולם היינו שהוא נצחי וכמליצת הגמ׳ במס׳ שבת קושטא קאי. וכך הטוב שהוא ניצחי מיקרי אמת ואמר ליעקב דשתי טובות עשית עמדי היינו החסדים שהוא העושר ומכל האמת שבחרו להיות ממנו ומזרעו אומה הנבחרת להיות נצחי ולזה עצמו ת״א ומכל טבון הטוב שהוא אמת:

And of all the truth: Onkelos translates it as, "and from all the good," which is not like his translation in every [other] place, which is "truth." And see Ramban, who explains that lasting kindnesses are called truth. And such is [also] the language of Scripture: "And the Lord is a true God, a living God and the eternal King" (Jeremiah 10:10). And in Vayikra Rabbah 26:1 (Parshat Emor), it explains that the end of the verse explains what is a true God: "Because He is 'a [living] God and the eternal King.'" [That is] to say, because He is everlasting. And [this is] like the remark in the Talmud (Shabbat 104a), "Truth is lasting." And so too is the good that is everlasting called truth. And so [Ya'akov said] that "You have done two goodnesses for me" - meaning "the kindnesses," which are the wealth; and "all the truth," which is that He chose him, such that a chosen nation will come from him and his offspring, to be everlasting. And it is for this very reason that Onkelos translated it as, "and of all the good."

2 ב

כי במקלי וגו׳. זהו ביאור על החסדים: