17:21י״ז:כ״א
1 א

ואת בריתי. אבל את בריתי להיות מושגח בפרטות. ושיגלה כבוד ה׳ לעמים יהיה עם יצחק:

2 ב

אשר תלד לך שרה. והיא מוכשרת לזה. והיינו דכתיב כ״פ שהי׳ ברית עם יצחק ולא נמצא כ״א כאן שאמר הקב״ה ואת בריתי וגו׳ ולא כמ״ש הרמב״ן להלן כ״ו ג׳ ע״ש: