11:1י״א:א׳
1 א

שפה אחת. זה גרם לחטא א׳. היינו שיסכימו לשבת כולן בקבוץ אחד. וזהו נגד רצון ה׳ שאמר שרצו בארץ ורבו בה היינו להתהלך לארכה ולרחבה כי לשבת יצרה:

...One language - that is what caused the first sin. This is that they agreed to stop in one single place. And this is against the will of God that said to "fill the land and replenish it" - that is, to walk to all its places, since the land was created to be settled.

2 ב

ודברים אחדים. לא ביאר הכתוב הדברים אלא ברמז כמבואר במדרשים אבל לא פירשן הכתוב כי אם שהיו דברים אחדים וללמדנו דלא משום הדברים התעורר הקב״ה. כי אם בשביל שהיו אחדים. יהיו מה שיהיו. ודבר זה אם כי לפי הנראה אין בזה שום עון ואדרבה חבור עצבים ג״כ ראוי להניח. אבל כאן גרם לחשוב דבר שיצא לתקלת הישוב כאשר יבואר:

...And the same words - The text did not explain what those words were, rather, it leaves as a hint, as explained in midrashim. But the words themselves are not explained by the text, it just tells us that they were the same words, to teach us that it wasn't because of the content of the words themselves that the Holy One of Blessing was distressed. They were what they were, and in its simplicity there is not sin, and on the contrary all appears well. But here what happened is that all thought the same thing, and this came to be the problem of the settlement.