Introduction to Genesis פתיחה לספר בראשית
1 א

זה הספר הנקרא ספר בראשית. נקרא בפי הנביאים ספר הישר כדאיתא במ׳ עבודת כוכבים (כ״ה ע״א) על שני מקראות בס' יהושע (י׳ י״ג) הלא היא כתובה על ספר הישר. ובס' שמואל ב׳ (א׳ י״ח) ויאמר ללמד בני יהודה קשת הנה כתובה על ספר הישר. ומפרש ר׳ יוחנן זה ספר אברהם יצחק ויעקב שנקראו ישרים שנאמר תמות נפשי מות ישרים.

Rabbi Yochanan (Avoda Zara 25a) says that the book known as Bereshit is called The Book of the Upright (yashar) by the prophets, basing himself on Joshua 10:13 "Is this not written in the Book of Yashar?” and II Samuel 1:18 "Behold it is written in the Book of Yashar". He explains that the reference is to Avraham, Yitzchak, and Yaakov who are called upright (yesharim) by Balaam in Numbers 23:10 " May my soul die the death of the upright".

2 ב

ויש להבין הטעם למה קרא בלעם את אבותינו בשם ישרים ביחוד ולא צדיקים או חסידים וכדומה. וגם למה מכונה זה הספר ביחוד בכנוי ישרים. ובלעם התפלל על עצמו שיהא אחריתו כמו בעלי זה הכנוי.

We need to understand why Balaam called our forefathers specifically yesharim (upright) and not tzadikim (righteous) or chasidim (pious), why Bereshit in particular is called The Book of the Upright, and why Balaam prayed that his end be like the yesharim.

3 ג

והענין דנתבאר בשירת האזינו עה״פ הצור תמים פעלו וגו' צדיק וישר הוא. דשבח ישר הוא נאמר להצדיק דין הקב״ה בחרבן בית שני שהיה דור עקש ופתלתל. ופירשנו שהיו צדיקים וחסידים ועמלי תורה. אך לא היו ישרים בהליכות עולמים. ע״כ מפני שנאת חנם שבלבם זא״ז חשדו את מי שראו שנוהג שלא כדעתם ביראת ה׳ שהוא צדוקי ואפיקורס. ובאו עי״ז לידי ש״ד בדרך הפלגה ולכל הרעות שבעולם עד שחרב הבית. וע״ז היה צדוק הדין. שהקב״ה ישר הוא ואינו סובל צדיקים כאלו אלא באופן שהולכים בדרך הישר גם בהליכות עולם ולא בעקמימות אע״ג שהוא לש״ש דזה גורם חרבן הבריאה והריסות ישוב הארץ.

The answer is found in the verse of the Song of Haazinu (Devarim 32:4) "The deeds of the [Mighty] Rock are perfect, for all His ways are just; a faithful God, without injustice He is righteous and upright." The word of praise "upright" (yashar) comes to justify God's judgment in destroying the second temple because the people were a "crooked and twisted generation" (Devarim 32:5). We have explained that the people were righteous and pious and studied Torah and yet were not upright in their social dealings. Due to the baseless hatred they felt for one another, they suspected anyone they saw acting differently from them in religious matters of being a Sadducee and a heretic. This led in extreme cases to bloodshed and every other evil in the world until finally the temple was destroyed. This justifies God's judgment because He is yashar and tolerates only tzadikim who are also yashar in their social dealings and do not act crookedly, even if motivated by fear of God. Such behavior leads to the destruction of creation and brings civilization to ruin.

4 ד

וזה היה שבח האבות שמלבד שהיו צדיקים וחסידים ואוהבי ה׳ באופן היותר אפשר. עוד היו ישרים. היינו שהתנהגו עם אוה״ע אפי׳ עובדי אלילים מכוערים. מ״מ היו עמם באהבה וחשו לטובתם באשר היא קיום הבריאה. כמו שאנו רואים כמה השתטח א״א להתפלל על סדום. אע״ג שהיה שנא אותם ואת מלכם תכלית שנאה עבור רשעתם כמבואר במאמרו למלך סדום. מ״מ חפץ בקיומם. וברבה פ׳ וירא (פמ״ט) איתא ע״ז שאמר הקב״ה לא״א אהבת צדק ותשנא רשע. אהבת להצדיק את בריותי ותשנא להרשיען ע״כ וכו'. והיינו ממש כאב המון גוים שאע״ג שאין הבן הולך במישרים מ״מ שוחר שלומו וטובו. וכן הוצק חן וד״א נפלא על דבר אברם את לוט כמו שנתבאר פ׳ לך. וכן ראינו כמה נח היה יצחק אבינו להתפייס ממשנאיו ובמעט דברי פיוס מאבימלך ומרעיו נתפייס באופן היותר ממה שבקשו ממנו כמבואר במקומו. ויעקב אבינו אחר שהיטב חרה לו על לבן שידע שביקש לעקרו לולי ה׳. מ״מ דבר עמו דברים רכים עד שאמרו ע״ז בב״ר (פע״ד) קפדותן של אבות ולא ענותנותן של בנים ע״ש. ונתפייס עמו מהר. וכן הרבה למדנו מהליכות האבות בד״א. מה ששייך לקיום העולם המיוחד לזה הספר שהוא ספר הבריאה. ומש״ה נקרא כמ״כ ספר הישר על מעשה אבות בזה הפרט. ובלעם בשעת רוה״ק לא היה יכול להתפלא על רוע מעשיו שאינו צדיק וחסיד כאברהם יצחק ויעקב אחרי שהוא נביא אוה״ע. וראשו במקור הטומאה.

And this was the distinction of the forefathers, who besides being righteous and pious lovers of God in every possible way were also yashar. That is, they behaved lovingly even towards the most despicable pagans and showed concern for their well-being, because that is how creation is preserved. We see this in our father Avraham. Even though he felt extreme hatred for the evil people of Sodom and their king, as we learn from his words to the king of Sodom (Bereshit 14:22-24), yet he desired their survival and prayed intensely for them. In Bereshit Rabbah (49:9) we find that God said to Avraham "You loved justice and hated evil" (Tehilim 45:8), meaning "You loved to justify the actions of my creations and hated to accuse them of evil". And this is exactly the quality of Avraham "the father of a multitude of nations" (Bereshit 17:4) because even if a son does not behave properly, his father still seeks only the best for him. Also Avraham's speech to Lot (Bereshit 13:8) is full of grace and courtesy. And we also see how just a few words of appeasement from Avimelech led Yitzchak to make peace with his enemy on terms even easier than Avimelech proposed (Bereshit 26:26-31). And our father Yaakov spoke softly to Lavan even though he knew that Lavan would have uprooted him completely if not for God's intervention. The medrash (Bereshit Rabbah 74:10) says about this: Rather the strictness of the fathers and not the modesty of the sons. Even after Lavan angered him so, Yaakov made up with him quickly. We have learned much from the forefathers about derech eretz (proper behavior) which enables the world to survive, especially in Bereshit, the Book of Creation. And that is why Bereshit is called Book of Yashar; because it tells the story of the fathers who acted decently. Balaam, when inspired by ruach hakodesh (prophetic spirit), did not wonder why he was not righteous and pious like Avraham, Yitzchak and Yaakov. He was after all a gentile prophet whose origins were from the source of tumaa (impurity).

5 ה

אכן התפלא על רוע הילוכו בד״א שאם שראוי היה לו לשנוא את ישראל תכלית שנאה באשר שהמה בני אברהם יצחק ויעקב וראשם במקור הקדושה. אבל מ״מ לא היה ראוי לפניו לבקש לעקר אומה שלימה. ואינו דרך ישרה בקיום העולם. וע״ז צעק תמות נפשי מות ישרים. היינו מקיימי הבריאה.

He did, however, wonder why his social dealings were also evil. It was natural for him to profoundly hate the Jewish people for being the children of Avraham, Yitzchak and Yaakov whose origins were from the source of tahara (purity). But yet, it was not proper for him to seek to uproot an entire nation because that is not yashar behavior which sustains the world. And so he called out: "May my soul die the death of the upright". That is: "May I be among those who sustain creation".

6 ו

ובדברנו נתיישב יפה על מה נקרא זה הספר ספר הישר שהוא ספר הבריאה:

This explanation accounts well for the fact that the Book of Creation is called the Book of Yashar.