6:1ו׳:א׳
1 א

עתה תראה. לא כמו שאתה סבור שרעה זו הוא רק לרעתם ולא לטובתם ומש״ה אתה מתרעם על הסתר פנים. לא כן הדבר. דוקא עתה תראה. במה שהרעו לישראל נתקרב זמן הגאולה ויכול להיות בדרך נס מה שלא היה אפשר מקודם. אבל היום תראה. כי ביד חזקה. בע״כ של פרעה:

2 ב

וביד חזקה. בע״כ של ישראל כפרש״י. והוא כאשר יבואר להלן בפסוק ו׳ פי׳ ביד חזקה זו הדבר. שהיה דבר על ישראל הממאנים לצאת לגמרי. וזה תשובה על מענה של מיעוט אמונת ישראל לצאת. מחמת זה שבמה שדבר ה׳ גרם להם להרע. ע״ז השיב דמ״מ יצאו ביד חזקה. ורש״י פי׳ ביד חזקה של פרעה. וג״ז הפי׳ מוכרח בלשון יגרשם מארצו. והיינו להמתעצלים לצאת: