25:17כ״ה:י״ז
1 א

זכור את אשר עשה לך עמלק. סמך ענין להקודם פרש״י עפ״י מדרש תנחומא אם שקרת במדות הוי דואג מגרוי האויב וכו׳. וא״כ נראה שעמלק בא בעון משקלות והוא פלא שהרי לא היה במדבר מסחור שיהא בהם מדות ומשקלות. אבל הענין יבואר ע״פ שנתבונן על מה שהפליגו חז״ל במס׳ ב״ב ס״פ הספינה בעון משקלות עד שאמרו חמור עון משקלות יותר מג״ע ומדוע חמור זה משארי גנבות. ותו מה זה דמיון משקלות לג״ע עד שאמרו שזה חמור מזה. ונראה דכלפי שאמרו חז״ל ג׳ עבירות חמורות היינו ג״ע ע״ז ש״ד. וחומר שבג׳ אלו אינו תלוי בעונש שהרי עונש חילול שבת חמור מעונש עריות אלא באשר שהאדם החוטא בא לחטוא בא׳ מג׳ אופנים. או מהעדר האמונה בה׳ ובתורתו או מצד התגברות התאוה או מצד התגברות הכעס וכדומה במדות שנוגע בין אדם לחבירו. והנה הראש שבהעדר אמונה הוא ע״ז והראש בתאוה הוא ג״ע והראש שבמדות רעות הוא ש״ד וכל עונות באים בא׳ מג׳ אופנים הללו כגון המחלל שבת מצד פרנסה ה״ז נוגע באמונה והוא שמץ ע״ז. ואם למלוי תאות נפשו ה״ז ענף מעריות. והנה הגרוע בשלשה עונות הללו הוא ע״ז. באשר נוגע לאמונה וגם רחוק מן התשובה וכל באיה לא ישובון ומעתה הגונב מחבירו כלי יקר יכול להיות שבא מצד התאוה לאותו כלי וה״ז מגדר עריות. אבל העושה משקלות שקר אינו מדרך התאוה אלא חסרון אמונה בה׳ הזן ומפרנס בהשגחה פרטית לפי מעשיו וה״ז מגדר ע״ז. ע״כ אמרו דעון משקלות אע״ג שאינו אלא ענף מע״ז ועדיין רחוק מראש הכפירה מ״מ הוא חמור מג״ע שהוא ראש פרעות התאוה. באשר חסרון אמונה קשה לתשובה וגם נוגע לכבודו ית״ש. ואחר שכן נשוב לענין הפרשה של עמלק דכתיב היש ה׳ בקרבנו אם אין ויבא עמלק. והענין תמוה איך נפל ספק בלבבם אחר ראות עיניהם כל הנסים. וביארנו שם שנסתפקו אם ה׳ בקרבם היינו בדרך הטבע וכשימות משה ולא יהיה עוד נסים. וע״ז החסרון באמונה בא עמלק והיינו בעון משקלות:

Remember. When a person sins, he comes to sin in one of three ways. Either due to a lack of faith in Hashem and His Torah, or because his desires get the better of him, or because his anger, or other evil interpersonal attributes overpower him. The chief sin showing lack of faith in Hashem is idolatry. The chief sin of desire is sexual immorality, and the chief sin of evil attributes is murder. Every sin is due to one of these three. For example, one who breaks Shabbos to earn a livelihood shows lack of faith, which is related to idolatry. If he breaks Shabbos in order to fulfil his desires, it is related to sexual immorality. The worst of the three is idolatry, since it demonstrates a lack of faith and also makes repentance very difficult. Someone who steals a valuable item from another may have done so due to his desire for that item, which is related to sexual immorality. However, one who has false weights and measures does not do so due to desire, but because of a lack of faith in Hashem, Who provides everyone with what they need with individual providence to every creature. This is related to idolatry. Therefore the Sages have said: The sin of false weights, even though it is only a subcategory of idolatry, and very far from the chief sin of denial of Hashem, nevertheless, it is more serious than sexual immorality, which is the chief sin of desire. It is much more difficult to repent from a lack of faith, and it is directly related to Hashem’s honor. Since this is the case, we now return to the topic of Amalek… Amalek came as a result of the doubt of the people as to whether Hashem was in their midst or not, through nature. They were concerned that when Moshe died there would be no more miracles. This lack of faith brought Amalek, and is therefore due to “the sin of weights”.