HaEmunot veHaDeot
Introduction, Chapter 1 הקדמה, א׳
1 א

אמר יהודה בן שאול, פתח מחברו ואמר: ברוך י"י אלהי ישראל אשר לו יאות עין האמת הברורה, המאמת למדברים מציאות נפשותם אמת ברורה, ומצאו בה מוחשיהם מציאה ברורה, וידעו בה ידיעותם ידיעת צדק, נסתלקו בה מעליהם השבושים, וסרו עמה הספקות, ונצללו להם הראיות, והזדכו להם המופתים, וישתבח על כל ספור נעלה לתהלה: