Gittin 55bגיטין נ״ה ב
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Gittin 55b"
Toggle Reader Menu Display Settings
55bנ״ה ב

ומה טעם אמרו נודעה אינה מכפרת שלא יאמרו מזבח אוכל גזילות

And what is the reason that the Sages said that if it is known that the sin-offering was obtained through robbery, it does not effect atonement? It is so that people not say that the altar consumes stolen property.

בשלמא לעולא היינו דקתני חטאת אלא לרב יהודה מאי איריא חטאת אפי' עולה נמי

The Gemara attempts to clarify the two explanations. Granted, according to the opinion of Ulla, that the concern stems from the fact that the priests will be distraught, this is the reason that the tanna teaches the halakha with regard to a sin-offering: The priests partake of the meat of a sin-offering. If they find out that they ate an animal that was forbidden to them, i.e., an offering slaughtered counter to halakha, they are likely to become distraught. But according to the opinion of Rav Yehuda, that the concern is about the honor of the altar, why does the mishna mention specifically the case of a sin-offering; shouldn’t the same concern apply to a burnt-offering, as well, as it too is burned on the alter?

לא מיבעיא קאמר לא מיבעיא עולה דכליל היא אלא אפי' חטאת נמי דחלב ודם הוא דסליק לגבי מזבח ואידך כהנים אכלי ליה אפי' הכי גזור שלא יאמרו מזבח אוכל גזילות

The Gemara answers: The mishna is speaking utilizing the style of: It is not necessary, and the mishna should be understood as follows: It is not necessary to teach the halakha in the case of a burnt-offering, which is entirely consumed on the altar. In that case, people will certainly say that the altar consumes stolen property. But even in the case of a sin-offering, where only the fat and the blood go up to be consumed on the altar and the rest is consumed by the priests, even so they issued a decree and said that the stolen sin-offering does not effect atonement, so that people should not say that the altar consumes stolen property.

תנן על חטאת הגזולה שלא נודעה לרבים שהיא מכפרת מפני תיקון המזבח בשלמא לעולא ניחא אלא לרב יהודה איפכא מיבעי ליה

The Gemara further clarifies the two understandings: We learned in the mishna: Rabbi Yoḥanan ben Gudgeda testified about a sin-offering that had been obtained through robbery but that is not publicly known to have been obtained in that manner, and said that it effects atonement for the robber who sacrifices it, for the benefit of the altar. Granted, according to the opinion of Ulla, it works out well, as he understands that the Sages instituted that if it was not publicly known that the sin-offering was obtained through robbery, it does effect atonement. But according to the opinion of Rav Yehuda, it should have stated just the opposite, namely, that if it was publicly known that the sin-offering was obtained through robbery, it does not effect atonement.

הכי נמי קאמר לא נודעה מכפרת נודעה אינה מכפרת מפני תיקון המזבח

The Gemara answers: That is also what the mishna is saying: If it is not known that the sin-offering was obtained through robbery, it effects atonement, but if this is known, it does not effect atonement, for the benefit of the altar.

מתיב רבא גנב והקדיש ואחר כך טבח ומכר משלם תשלומי כפל ואינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה ותני עלה בחוץ כי האי גוונא ענוש כרת ואי אמרת יאוש כדי לא קני כרת מאי עבידתיה

Rava raises an objection from what was learned in a mishna (Bava Kamma 74a): If one stole an animal and consecrated it, and afterward he slaughtered or sold it, he pays double payment like a thief (see Exodus 22:3), but he does not pay fourfold or fivefold payment, as one must ordinarily pay when he slaughters or sells an ox or a sheep that he stole from another person (Exodus 21:37). And it is taught in a baraita with regard to this mishna: If one slaughtered an animal outside the Temple in a case like this, he is punishable by karet for having sacrificed an offering outside the Temple. And if you say that the owner’s despair of recovering an item that was stolen from him does not by itself enable the thief to acquire the stolen item, what is the relevance of mentioning karet? The punishment of karet should not apply, as the thief cannot consecrate an animal that does not belong to him.

אמר רב שיזבי כרת מדבריהם אחיכו עליה כרת מדבריהם מי איכא אמר להו רבא גברא רבה אמר מילתא לא תחוכו עלה כרת שעל ידי דבריהן באתה לו אוקמוה רבנן ברשותיה כי היכי דליחייב עלה

Rav Sheizevi said: This means that he is liable to receive karet by rabbinic law. Those who heard this laughed at him. Is there such a thing as karet by rabbinic law? Rava said to them: A great man has spoken, do not laugh at him. What Rav Sheizevi means is karet that comes to him through the words of the Sages, who declared that the thief’s consecration is valid. It is the Sages who placed the animal in his possession, so that he would become liable for it.

אמר רבא הא וודאי קא מיבעיא לי כי אוקמוה רבנן ברשותיה משעת גניבה או משעת הקדישה למאי נפקא מינה לגיזותיה וולדותיה מאי הדר אמר רבא מסתברא משעת הקדישה שלא יהא חוטא נשכר:

Rava said: Although I agree with Rav Sheizevi, this matter is certainly a dilemma for me. When the Sages placed the animal in his possession, did they do so from the time of the theft or from the time of the consecration? What is the difference between these possibilities? There is a difference with regard to its wool and with regard to its offspring. If the animal was placed in his possession from the time of the theft, the wool that it grows and the offspring that it births are his, and he is not required to return them to the animal’s owner. But if the animal becomes his only when he consecrates it, he is required to return them. What is the halakha? Rava then said, in answer to his own question: It stands to reason that the Sages placed the animal in his possession from the time of the consecration. This is so that the sinner not profit from his crime. Otherwise, the thief would benefit from the rabbinic decree that was instituted to increase his liability.

מתני׳ לא היה סיקריקון ביהודה בהרוגי מלחמה מהרוגי המלחמה ואילך יש בה סיקריקון כיצד לקח מסיקריקון וחזר ולקח מבעל הבית מקחו בטל מבעל הבית וחזר ולקח מסיקריקון מקחו קיים

MISHNA: The law of Sicarii [Sikarikon] did not apply in Judea in the time that people were being killed in the war. From the time that people were being killed in the war and onward, the law of Sicarii did apply there. What is this law of Sicarii? If one first purchased land from a Sicarius, who extorted the field from its prior owners with threats, and afterward the buyer returned and purchased the same field a second time from the prior landowner, his purchase is void. The prior owner of the field can say that he did not actually mean to sell him the field. By contrast, if he first acquired the field from the prior owner and afterward he returned and purchased the same field from a Sicarius, his purchase stands.

לקח מן האיש וחזר ולקח מן האשה מקחו בטל מן האשה וחזר ולקח מן האיש מקחו קיים זו משנה ראשונה

Similarly, if one first purchased from the husband the rights to use a field belonging to his wife, and afterward he returned and purchased the same field from the wife, so that if the husband were to predecease or divorce her, the purchaser would then own it fully, his purchase is void. The woman can claim that she did not wish to quarrel with her husband and to object to the transaction but that in truth she did not agree to the sale. By contrast, if he first acquired the field from the wife, and afterward he returned and purchased the same field from the husband, his purchase stands. This is the initial version of this mishna.

ב"ד של אחריהם אמרו הלוקח מסיקריקון נותן לבעלים רביע אימתי בזמן שאין בידן ליקח אבל יש בידן ליקח הן קודמין לכל אדם

Later, the court of those who came after the Sages who composed that mishna said: With regard to one who purchased a field from a Sicarius, he must give the prior owner one-fourth of the field’s value. When does this apply? At a time when the prior owner is unable to purchase the field himself. But if he is able to purchase it himself, he precedes anyone else.

רבי הושיב בית דין ונמנו שאם שהתה בפני סיקריקון שנים עשר חדש כל הקודם ליקח זכה אבל נותן לבעלים רביע:

Rabbi Yehuda HaNasi later convened a court, and they counted their votes and determined that if the field remained before, i.e., in the possession of, the Sicarius for twelve months, whoever first purchases the field acquires possession of it, but he must give the prior owner one-fourth of the field’s value.

גמ׳ השתא בהרוגי המלחמה לא היה בה סיקריקון מהרוגי מלחמה ואילך יש בה סיקריקון

GEMARA: The Gemara challenges the mishna’s assertion that the law of Sicarii did not apply in Judea in the time that people were being killed in the war: Now if in the time that people were being killed in the war, there were no Sicarii stealing land, is it possible that from the time that people were being killed in the war and onward there were Sicarii?

אמר רב יהודה לא דנו בה דין סיקריקון קאמר דאמר רבי אסי ג' גזירות גזרו גזרתא קמייתא כל דלא קטיל ליקטלוהו מציעתא כל דקטיל לייתי ארבע זוזי בתרייתא כל דקטיל ליקטלוהו הלכך קמייתא ומציעתא כיון דקטלי אגב אונסיה גמר ומקני

Rav Yehuda said: The mishna is saying that in the time that people were being killed in the war they did not apply the law of Sicarii, but rather they would confirm the purchases of land made from the Sicarii. The reason for this is in accordance with what Rabbi Asi said: The gentile authorities issued three decrees during and in the aftermath of the war that ended in the destruction of the Temple. The first decree was that anyone who does not kill a Jew should himself be killed. The second decree was that anyone who kills a Jew should pay four dinars as a fine. The last decree was that anyone who kills a Jew should himself be killed. Therefore, during the time of the first and second decrees, the time when people were being killed in the war, since the gentile would kill Jews, then the owner of the field, owing to the danger posed to his life, would fully transfer ownership of his field to the Sicarius.

בתרייתא אמרי האידנא לישקול למחר תבענא ליה בדינא:

Then, during the time of the last decree, after the time when people were being killed in the war, anybody whose field was stolen by a Sicarius would say to himself: Now let him take the field; tomorrow I will claim it from him in court. Although the gentile had the advantage and could force the owner to give him the field, the assumption is that the owner did not fully transfer possession of the field to him, as he thought that he would still be able to recover it in court.

אמר רבי יוחנן מאי דכתיב (משלי כח, יד) אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה לבו יפול ברעה אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים אתרנגולא ותרנגולתא חרוב טור מלכא אשקא דריספק חרוב ביתר

§ Apropos the war that led to the destruction of the Second Temple, the Gemara examines several aspects of the destruction of that Temple in greater detail: Rabbi Yoḥanan said: What is the meaning of that which is written: “Happy is the man who fears always, but he who hardens his heart shall fall into mischief” (Proverbs 28:14)? Jerusalem was destroyed on account of Kamtza and bar Kamtza. The place known as the King’s Mountain was destroyed on account of a rooster and a hen. The city of Beitar was destroyed on account of a shaft from a chariot [rispak].

אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים דההוא גברא דרחמיה קמצא ובעל דבביה בר קמצא עבד סעודתא אמר ליה לשמעיה זיל אייתי לי קמצא אזל אייתי ליה בר קמצא

The Gemara explains: Jerusalem was destroyed on account of Kamtza and bar Kamtza. This is as there was a certain man whose friend was named Kamtza and whose enemy was named bar Kamtza. He once made a large feast and said to his servant: Go bring me my friend Kamtza. The servant went and mistakenly brought him his enemy bar Kamtza.

אתא אשכחיה דהוה יתיב אמר ליה מכדי ההוא גברא בעל דבבא דההוא גברא הוא מאי בעית הכא קום פוק אמר ליה הואיל ואתאי שבקן ויהיבנא לך דמי מה דאכילנא ושתינא

The man who was hosting the feast came and found bar Kamtza sitting at the feast. The host said to bar Kamtza. That man is the enemy [ba’al devava] of that man, that is, you are my enemy. What then do you want here? Arise and leave. Bar Kamtza said to him: Since I have already come, let me stay and I will give you money for whatever I eat and drink. Just do not embarrass me by sending me out.