Chapter 9ט׳
1 א

דקדוקי מצות, בדרך כלל, יש להם שני יסודות. האחד הוא, שאחד מהדברים העקרים שיוצא מפעולת קיום התורה והמצוה על האדם, הוא מה שמתעלה למעלה רוחנית רמה על ידי שהמעשים שהם נעשים בתור עבודה להשי״ת פועלים עליו להרשים בו תכונת הכרת כבוד אלהים. והתכונה המוסרית הזאת תקבע בכל שכלולה רק על ידי קיום דבר אלהים על ידי הזהירות המדוייקת מאד, שיראה בה יתרון בהנהגתה מאופן הזהירות הראוי לכל חק מסודר מכל נגיד ומצוה ומחוקק נימוס. על כן ראוי מאד לדייק תיבותיה ואותיותיה של תורה ולעשות המצות כפי המובן המדוייק ביותר.

The details of the commandments, in general, have two foundational principles. First, that one of the essential things that results from the impact the fulfillment of the Torah and commandments has upon man is whatever that can raise one to the highest of lofty spirituality, by doing actions [in the spiritually meaningful way] in the service of God, which impresses upon him the attribute of recognition of the honor of God. This ethical attribute can only be fixed in its full development through the punctilious observance of the word of God, for the advantage can be seen in acting in a punctilious manner that is proper for every regulated act from any governor, and commander, and enactor of conventions. Therefore, it is very appropriate to be exacting in the words and letters of the Torah, to do the commandments according to a very exact understanding of them.

2 ב

ולהיפוך, אם נעזוב את עבודת הדיוק אז יהיה הרושם של עזיבה זו פועל הפעולה ההפכית ויועם אור של כבוד האלהים בלבבות, ותשקע מעלת האדם המוסרית בחומריות וגסות הרעיון עד מאד.

Conversely, if we were to abandon this punctilious service, then the impact of this abandonment will have an opposite effect; the light of the glory of God will become dim in the heart, and the loftiness of the ethical man will be mired in much physicality and crass ideas.

3 ג

אמנם מצורף אל עבודת הדיוק מצד רוממות כבוד עליון, עוד ראוי למצא גם כן שכל דין היוצא מדיוק פרטי יתאים עם רוח התורה בכלל, וינהיג להדרכה טובה בזיכוך מדות ודעות, ויפעול גם כן לטוב בחיי החברה, והבראת הגוף וחיזוק כחות הנפש בכלל האומה ובפרטיה.

However, along with that service of punctiliousness, [which has a purpose of creating a sense of] the loftiness of the Ultimate Glory, it should be further realized that every law that emerges from a specific inference should match up with the spirit of the Torah in general, which guides towards good by refining character and temperament, and has a good effect on social life, on bodily health, on strengthening intellectual prowess, on the nation in general, and for the individual.

4 ד

וזהו היסוד השני, שחז״ל ביחוד בהיות האומה מבונה על מכונה, ובית דין הגדול עמד במקום אשר בחר ד׳ שממנו יצאה תורה לכל ישראל, או אפילו בתי דין מרכזים שבגולה, כל זמן שהיה סדר ההלכות נפסק ממקורה של תורה שבכתב, שהדרכים רחבים מאד, והמדות שהתורה נדרשת בהן צריכות שיקול דעה גדולה שלא יטה הדורש מן המסלה הראויה, היה היסוד השני לעינים תמיד לראות ערך הפעולה הטובה היוצאת מדקדוקי המצוה על פי הדרישה, ואז תתאמת ביותר בהיותה עם הפקתה אל שמירת דיוק התיבות והאותיות שבתורה, פועלת גם כן הוספת הדרכה טובה, או איזה יסוד מועיל בכלל האומה, בארחותיה החומריים והמוסריים, וחוזק החיים המדיניים גם כן.

And this is the second foundational principle, that the sages in particular, who were around when the nation was set up in its place, and the Great Bet Din which stood in the place that God chose, from which all the Torah emerged for Israel, or even the central Bet Dins in the exile - so long as the law was being explicated from the source of the Written Torah (whose paths are very expansive), and the principles with which the Torah is explicated require the weighing of a great mind, an explicator who does not deviate from the proper path, the second foundational principle was always in their minds, to see the value of the good effect that would emerge from the details of a commandment through explication. Then, it is verified even more when it produces the preserving of the preciseness of the words and letters of the Torah, which adds another good guiding effect. Or whatever foundational principle that helps the collective nation, in its behavior, physically and morally, and strengthens their political life as well.