Chapter 21כ״א
1 א

החמלה. החמלה על אחינו, על בנינו הצעירים, שמתוך מה שנתגלה להם העולם הזר בגילוי הגון, ולעומת זה העולם הפנימי הישראלי סגור וסתום בפניהם לגמרי, ומתוך כך אינם יכולים כלל להשיג את היסוד של החיים הישראליים, ומכל שכן שאי אפשר להיות להם ציור מגודל הערך של הפרטים, של קיום התורה והמצות ברגש קודש במעז שם ד׳, החמלה הזאת צריכה להיות בוערת כאש בלב כל איש בעל נפש מרגשת, ובכחה אנחנו צריכים להיות מזורזים לעשות כל מה שיש בכחנו. החמלה הזאת על עמנו בכללו ועל פרטי בנינו, תגיר מעינינו דמעות, הרבה יותר ממה שתעיר רוחנו להיות מתרגזים ומתקצפים למראה השערוריה הנעשית בבית ישראל ביחש תורתנו הקדושה וברית ד׳ אשר עמנו. אנחנו צריכים לצייר בעצמנו, כי בעומק הנפש שרוי צער גנוז ויגון נורא בלב כל בן ישראל. הכל היו חפצים להיות נגשים אל ד׳, לטעם טעם נעם ד׳, טעם געגועים שלמים וקדושים לתורה, לרגשי קודש של אמונתנו הטהורה ולאור האלהי המתנוצץ באור של שמחת קודש לכל מקיימי מצותיה באמונה ותם לב.

Compassion: Compassion for our brothers, for our young children, that from the manner in which the estranged world has been revealed to them in a fitting manner, as opposed to that, the inner Jewish world is closed and sealed off from them entirely, and as a result they’re not able whatsoever to comprehend the foundation of Jewish life, and all the more so, it is impossible for them to imagine the great value of the details of fulfillment of Torah and mitzvoth with a holy passion, in the stronghold of the name of God. This compassion needs to burn like a fire in the heart of every sensitive soul and through its power we need to be urgently motivated to do everything in our power. This compassion toward our people as a whole and as our children as individuals will cause tears to flow from our eyes much more than it will arouse our spirits toward anger and rage at the scandalous sight of what is done in the House of Israel regarding our holy Torah and the covenant of God with us. We need to depict for ourselves that in the depths of the soul of every Jew there lies a hidden anguish and awful torment. Everyone would desire to draw close to God, to taste the delightfulness of God, the taste of holy and complete yearnings for Torah. Everyone would yearn for the holy passion of our pure faith and for the divine light that sparkles with the light of holy joy for all those who uphold the mitzvoth with wholehearted faith.

2 ב

אבל מתוך שהלכו בדרך מרחוק טובעו בבוץ. ולא שאינם חפצים, כי אם שאינם יכולים להכנם בתוך אותו האור. אינם יכולים להאמין, לחוש, להדבק בתורה ומצות, כאשר יאתה לאיש הישראלי, בין מצד דאגתו לעצמו ונפשו, בין מצד יחוסו להאומה כולה והפרחתה לעתיד. על כן עלינו לסלק את יתידות הדרכים, לסקל את המסילות, לתן להרחוקים הללו האפשרות לאחוז בעץ החיים. אז יש תקוה גדולה שבשמחה יאחזו ויתמכו בעץ חיינו ואכלו גם הם מפריו וחיו לעולם. על כן עלינו לבאר את הסיבות שהביאו את הכפירה להתפשט בעולם במדה כזו, ולהראות את היסודות המוטעים שבהם פעלה על הלבבות, עד שיוכלו נבוכי דרך למצא דרכם אשר באמת אותה הם מבקשים.

Since they wandered far away, they sunk into the mud and it’s not that they don’t yearn, but rather they are incapable of entering into the light, of believing, of feeling, of clinging to the Torah and mitzvoth as is appropriate for Jews, whether out of concern for one’s own self, or whether out of relating to the people as a whole and its future flourishing. Therefore, it is incumbent upon us to remove the obstacles, to clear the paths, to give those distant ones the possibility of grasping the Tree of Life. Then there is a great hope that joyously grasp and be supported by our Tree of Life and eat of its fruit and live forever, therefore it is incumbent upon us to explain the reasons that brought heresy to spread in the world to such a degree, and to show the mistaken foundations through which it impacted the hearts, until those who have gone astray will find the path that they are truly searching for.

3 ג

הסיבות הנה רבות, אמנם בכללותן שתים הנה. הסבה האחת היא ההבנה השטחית והמוטעית בערכי התורה. וכיון שההבנה המוטעית היא כובשת מקום גדול עד שמתדמה לרבים שזאת היא הבנת הדת, אמנם אם שלתמימים פשוטים, אנשים שאת האור המדעי כמו שהוא בעולם החיצוני לא ידעו, לא תזיק להם הבנתם הגרועה, ביחש ליציאה מן הדת בכללה, אלא שתניחם על מצבם הנמוך ובלתי מתעלה הרבה במוסר, שזה ודאי תלוי לפי הערך של בירור המושגים הדתיים, אבל לנבונים ופקחים במדעים הכוללים, הזיק הדבר עד היסוד. וזה היה נהוג מעולם. קודם שהידיעה של שלילת ההגשמה עם כל סעיפיה המדעיים נתפשטה יפה בעם, היתה העלמה זאת לאבן נגף לרבים שנהנו מזיו חכמות חיצוניות, כאשר העידו על זה גדולי הראשונים ז״ל, עד שטרחו וביארו איך המושג העולה מהחכמה החפשית, החכמה המתבוננת כפי טבע השכל האנושי, היא בעצמה הידיעה הדתית הנכונה והאמתית. דוגמת דבר זה נמצא בדורנו גם כן בסעיפים רבים ופרטיים, שאנו חייבים ללמד ולהסביר שאי אפשר כלל שיהיה חיץ וקיר מבדיל בין התבונה הברורה של האמת הגלויה, לההבנה הדתית, ליסודי התורה.

The reasons are many, but there are two, generally speaking: The first reason is superficial and mistaken understanding of the values of the Torah. Now since this mistaken understanding has staked out a large place to the point that this is the way to understand religion, though for simple folk who have not been exposed to the scientific light of the external world, this poor understanding will not harm them regarding leaving the faith entirely, yet it will leave them in a lowly situation, from which there is not much ethical growth, which certainly depends on the degree to which one clarifies religious concepts, but for the clever ones knowledgeable in the sciences, the matter has caused damage to the very foundation. And this was always the case. Before the knowledge of negating divine corporeality with all of its implications spread throughout the people, this lack was a dripstone for many who had basked in the splendor of external wisdoms, regarding the earliest of the Rishonim could testify, until they invested the effort and explained unfettered wisdom, that wisdom which investigates according to the nature of the human mind, and this in itself is the correct and true religious position. A situation similar to this can be found in our generation, also regarding many particular points, which we need to teach and explain that its impossible that there should be a barrier separating between clear understanding of the obvious truth and religious understanding and the fundamentals of the Torah.

4 ד

והסבה השניה היא תלויה בבירור הדעות עצמן להבחין בין דברים של טעם והגיון, בין דברים שראוי לקחתם לאמת מופתית, לדברים של ספרות שטחית שאין בהם ממש, כי אם נתפרסמו מסבת רפיון הדעת של רוב הקוראים. שהדעות הקלושות והשטחיות, ביחוד אם הן מקילות את הערך של העול המוסרי, מתקבלות ביותר. כמו שמתקבלת ביותר בין שונאי עמנו אותה הספרות המשפלת את ערכם של ישראל, ודורשת בגנותם. מפני שאלה המשפטים מקילים מעליהם את העול המוסרי של אהבת הגרים, שיצרם הרע מוחה עליו הרבה.

The second reason is dependent upon clarifying the positions themselves to distinguish between matters of good sense and reason, things which are fit to be taken as established truth, and between matters of superficial rhetoric that have no substance, but which became widely accepted due to the weak-mindedness of most reasons. These views, especially if they lighten the burden of the ethical realm, are most easily accepted. Amongst the enemies of our people, that literature which denigrates the value of Israel and expounds regarding its lowliness is most readily accepted, because those laws that lightened the ethical burden of loving the stranger against which their evil inclination protests greatly.

5 ה

שני המקצועות הללו, בירור דרכי האמונה מצד התורה ביחש אל הדעות ההולכות ומתפרסמות בתור תוצאות היותר קיצוניות של המדעים הזמניים, וביאור עצם הדעות, בין משפט למשפט, בין הגיון צודק לכוזב ומתעה, המה שני נחלים גדולים רחבי ידים, שאנו חייבים לפנות עליהם להציל נפשות רבות, שבהם תלויה הצלת כלל עמנו בערכו הרוחני, שהוא באמת גם כן דבוק ומיוחש באפס מקום של הפרדה גם למצבו הגשמי. על כן אנחנו חייבים להתבונן, לעיין ולכתוב, וכאשר יעלה בידינו כמה שיעלה, הוא אוצר טוב ויקר. ואם כי לא לאדם אחד היא המלאכה הגדולה הזאת, מכל מקום אל יפול לב כל עובד, יעשה את אשר יוכל ותשועת ד' תשגבהו, שברבות הימים רבים יהיו עמדו, רבים יעבדו באלה המקצועות החמודים והיסודיים, והושיעו את ישראל.

These two fields: 1) the clarification of the paths of faith in Torah in relation to the opinions which are becoming ever more popular as the most extreme expressions of contemporary science, and 2) the clarification of the opinions themselves between each individual ruling, between correct reasoning and deceptive illusory. These are two great broad channels to which we need to turn to save many souls for upon them is dependent the saving of the entirety of our people in its spiritual sense, which in truth is also bound and related to the people’s material state. Therefore, we need to reflect, to investigate deeply, and to write, and when we produce what we produce, it will be a precious and good bounty, and though this great work is not for one individual. Let no one one who works in this field be dispirited. Let him do what he is able and as time goes by many will join him. Many will work in these precious and fundamental fields and they will save the Jewish people.