6ו׳
1 א

ויאמר יהוה אל־משה עתה תראה אשר אעשה לפרעה כי ביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצו

Then the LORD said to Moses, “You shall soon see what I will do to Pharaoh: he shall let them go because of a greater might; indeed, because of a greater might he shall drive them from his land.”

Vaeraוארא
2 ב

וידבר אלהים אל־משה ויאמר אליו אני יהוה

God spoke to Moses and said to him, “I am the LORD.

3 ג

וארא אל־אברהם אל־יצחק ואל־יעקב באל שדי ושמי יהוה לא נודעתי להם

I appeared to Abraham, Isaac, and Jacob as El Shaddai, but I did not make Myself known to them by My name יהוה.

4 ד

וגם הקמתי את־בריתי אתם לתת להם את־ארץ כנען את ארץ מגריהם אשר־גרו בה

I also established My covenant with them, to give them the land of Canaan, the land in which they lived as sojourners.

5 ה

וגם אני שמעתי את־נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבדים אתם ואזכר את־בריתי

I have now heard the moaning of the Israelites because the Egyptians are holding them in bondage, and I have remembered My covenant.

6 ו

לכן אמר לבני־ישראל אני יהוה והוצאתי אתכם מתחת סבלת מצרים והצלתי אתכם מעבדתם וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדלים

Say, therefore, to the Israelite people: I am the LORD. I will free you from the labors of the Egyptians and deliver you from their bondage. I will redeem you with an outstretched arm and through extraordinary chastisements.

7 ז

ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלהים וידעתם כי אני יהוה אלהיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים

And I will take you to be My people, and I will be your God. And you shall know that I, the LORD, am your God who freed you from the labors of the Egyptians.

8 ח

והבאתי אתכם אל־הארץ אשר נשאתי את־ידי לתת אתה לאברהם ליצחק וליעקב ונתתי אתה לכם מורשה אני יהוה

I will bring you into the land which I swore to give to Abraham, Isaac, and Jacob, and I will give it to you for a possession, I the LORD.”

9 ט

וידבר משה כן אל־בני ישראל ולא שמעו אל־משה מקצר רוח ומעבדה קשה

But when Moses told this to the Israelites, they would not listen to Moses, their spirits crushed by cruel bondage.

10 י

וידבר יהוה אל־משה לאמר

The LORD spoke to Moses, saying,

11 יא

בא דבר אל־פרעה מלך מצרים וישלח את־בני־ישראל מארצו

“Go and tell Pharaoh king of Egypt to let the Israelites depart from his land.”

12 יב

וידבר משה לפני יהוה לאמר הן בני־ישראל לא־שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתים

But Moses appealed to the LORD, saying, “The Israelites would not listen to me; how then should Pharaoh heed me, a man of impeded speech!”

13 יג

וידבר יהוה אל־משה ואל־אהרן ויצום אל־בני ישראל ואל־פרעה מלך מצרים להוציא את־בני־ישראל מארץ מצרים

So the LORD spoke to both Moses and Aaron in regard to the Israelites and Pharaoh king of Egypt, instructing them to deliver the Israelites from the land of Egypt.

14 יד

אלה ראשי בית־אבתם בני ראובן בכר ישראל חנוך ופלוא חצרון וכרמי אלה משפחת ראובן

The following are the heads of their respective clans. The sons of Reuben, Israel’s first-born: Enoch and Pallu, Hezron and Carmi; those are the families of Reuben.

15 טו

ובני שמעון ימואל וימין ואהד ויכין וצחר ושאול בן־הכנענית אלה משפחת שמעון

The sons of Simeon: Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Zohar, and Saul the son of a Canaanite woman; those are the families of Simeon.

16 טז

ואלה שמות בני־לוי לתלדתם גרשון וקהת ומררי ושני חיי לוי שבע ושלשים ומאת שנה

These are the names of Levi’s sons by their lineage: Gershon, Kohath, and Merari; and the span of Levi’s life was 137 years.

17 יז

בני גרשון לבני ושמעי למשפחתם

The sons of Gershon: Libni and Shimei, by their families.

18 יח

ובני קהת עמרם ויצהר וחברון ועזיאל ושני חיי קהת שלש ושלשים ומאת שנה

The sons of Kohath: Amram, Izhar, Hebron, and Uzziel; and the span of Kohath’s life was 133 years.

19 יט

ובני מררי מחלי ומושי אלה משפחת הלוי לתלדתם

The sons of Merari: Mahli and Mushi. These are the families of the Levites by their lineage.

20 כ

ויקח עמרם את־יוכבד דדתו לו לאשה ותלד לו את־אהרן ואת־משה ושני חיי עמרם שבע ושלשים ומאת שנה

Amram took to wife his father’s sister Jochebed, and she bore him Aaron and Moses; and the span of Amram’s life was 137 years.

21 כא

ובני יצהר קרח ונפג וזכרי

The sons of Izhar: Korah, Nepheg, and Zichri.

22 כב

ובני עזיאל מישאל ואלצפן וסתרי

The sons of Uzziel: Mishael, Elzaphan, and Sithri.

23 כג

ויקח אהרן את־אלישבע בת־עמינדב אחות נחשון לו לאשה ותלד לו את־נדב ואת־אביהוא את־אלעזר ואת־איתמר

Aaron took to wife Elisheba, daughter of Amminadab and sister of Nahshon, and she bore him Nadab and Abihu, Eleazar and Ithamar.

24 כד

ובני קרח אסיר ואלקנה ואביאסף אלה משפחת הקרחי

The sons of Korah: Assir, Elkanah, and Abiasaph. Those are the families of the Korahites.

25 כה

ואלעזר בן־אהרן לקח־לו מבנות פוטיאל לו לאשה ותלד לו את־פינחס אלה ראשי אבות הלוים למשפחתם

And Aaron’s son Eleazar took to wife one of Putiel’s daughters, and she bore him Phinehas. Those are the heads of the fathers’ houses of the Levites by their families.

26 כו

הוא אהרן ומשה אשר אמר יהוה להם הוציאו את־בני ישראל מארץ מצרים על־צבאתם

It is the same Aaron and Moses to whom the LORD said, “Bring forth the Israelites from the land of Egypt, troop by troop.”

27 כז

הם המדברים אל־פרעה מלך־מצרים להוציא את־בני־ישראל ממצרים הוא משה ואהרן

It was they who spoke to Pharaoh king of Egypt to free the Israelites from the Egyptians; these are the same Moses and Aaron.

28 כח

ויהי ביום דבר יהוה אל־משה בארץ מצרים

For when the LORD spoke to Moses in the land of Egypt

29 כט

וידבר יהוה אל־משה לאמר אני יהוה דבר אל־פרעה מלך מצרים את כל־אשר אני דבר אליך

and the LORD said to Moses, “I am the LORD; speak to Pharaoh king of Egypt all that I will tell you,”

30 ל

ויאמר משה לפני יהוה הן אני ערל שפתים ואיך ישמע אלי פרעה

Moses appealed to the LORD, saying, “See, I am of impeded speech; how then should Pharaoh heed me!”

Loading...טעינה...
Loading...טעינה...
Loading...טעינה...