Eruvin 53b:23עירובין נ״ג ב:כג
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Eruvin 53b:23"
Toggle Reader Menu Display Settings
53bנ״ג ב

ירשיע

he did them mischief” (i Samuel 14:47).

ואמר רבי יוחנן מניין שמחל לו הקדוש ברוך הוא על אותו עון שנאמר מחר אתה ובניך עמי עמי במחיצתי

The Gemara concludes the mention of Saul on a positive note. And Rabbi Yoḥanan said: From where is it derived that the Holy One, Blessed be He, forgave him for that sin, the massacre of Nov, the city of priests? As it is stated that the spirit of Samuel said to him: “And the Lord will also deliver Israel with you into the hand of the Philistines, and tomorrow shall you and your sons be with me” (i Samuel 28:19); the phrase “with me” means within my partition together with me in heaven, i.e., on the same level as the righteous prophet Samuel.

אמר רבי אבא אי איכא דמשאיל להו לבני יהודה דדייקי לשני מאברין תנן או מעברין תנן אכוזו תנן או עכוזו תנן ידעי

The Gemara returns to the earlier question with regard to the correct reading of the word me’abberin. Rabbi Abba said: If there is anyone who can ask the people of Judea, who are precise in their language, whether the term in the mishna that we learned is me’abberin with an alef or me’abberin with an ayin, he should ask them. Similarly, with regard to the blemishes of a firstborn animal, was the term meaning its hindquarters that we learned in the mishna akkuzo with an alef, or did we learn akkuzo with an ayin? They would know.

שאילינהו ואמרי ליה איכא דתני מאברין ואיכא דתני מעברין איכא דתני אכוזו ואיכא דתני עכוזו

The Gemara answers: One asked the people of Judea, and they said to him: Some teach me’abberin with an alef, and some teach me’abberin with an ayin. Some teach akkuzo with an alef, and some teach akkuzo with an ayin. Both versions are well founded and neither one is erroneous.

בני יהודה דייקי לישנא מאי היא דההוא בר יהודה דאמר להו טלית יש לי למכור אמרו ליה מאי גוון טליתך אמר להו כתרדין עלי אדמה

Having mentioned that the people of Judea are precise in their speech, the Gemara asks: What is the meaning of this? The Gemara answers with an example: As in the case of a certain person from Judea who said to those within earshot: I have a cloak to sell. They said to him: What color is your cloak? He said to them: Like beets on the ground, providing an exceedingly precise description of the exact shade of the cloak, the green tint of beet greens when they first sprout.

בני גליל דלא דייקי לישנא מאי היא (דתניא) דההוא בר גלילא [דהוה קאזיל] ואמר להו אמר למאן אמר למאן אמרו ליה גלילאה שוטה חמר למירכב או חמר למישתי עמר למילבש או אימר לאיתכסאה

The Gemara returns to the people of the Galilee, who are not precise in their speech. What is the meaning of this? The Gemara cites examples: As it was taught in a baraita that there was a certain person from the Galilee who would walk and say to people: Who has amar? Who has amar? They said to him: Foolish Galilean, what do you mean? Galileans did not pronounce the guttural letters properly, so it was unclear whether he sought a donkey [ḥamor] to ride, or wine [ḥamar] to drink, wool [amar] to wear, or a lamb [imar] to slaughter. This is an example of the lack of precision in the Galileans’ speech.

ההיא איתתא דבעיא למימר לחברתה תאי דאוכליך חלבא אמרה לה שלוכתי תוכליך לביא

The Gemara cites another example of the lack of linguistic precision of the Galileans: There was a certain woman who wanted to say to her friend: My neighbor, come and I will feed you milk [ta’i de’okhlikh ḥelba]; however, due to the imprecise articulation of her words, she said to her: My neighbor, may a lioness eat you [tokhlikh lavya].

ההיא אתתא דאתיא לקמיה דדיינא אמרה ליה מרי כירי תפלא הוית לי וגנבוך מין וכדו הוות דכד שדרו לך עילויה לא מטי כרעיך אארעא

The Gemara cites another example of the ignorance and incivility of the Galileans: There was a certain woman who came before a judge intending to say: Master, sir [Mari kiri, spelled with a kuf ], I had a board, and they stole it from me [tavla havet li ugenavuha mimeni]. But instead she said to him: Master, servant [Mari kiri, spelled with a kaf ], I had a beam and they stole you from me [tafla havet li ugenavukh min]. And it was so large, that when they would hang you upon it, your feet would not reach the ground.

אמהתא דבי רבי כי הוה משתעיא בלשון חכמה אמרה הכי עלת נקפת בכד ידאון נישריא לקיניהון

In contrast to the speech of the Galileans, which indicates ignorance and loutishness, the Gemara cites examples of the clever phraseology of the inhabitants of Judea and the Sages: The maidservant in the house of Rabbi Yehuda HaNasi, when she would speak enigmatically, employing euphemistic terminology or in riddles, she would say as follows: The ladle used for drawing wine from the jug is already knocking against the bottom of the jug, i.e., the wine jug is almost empty. Let the eagles fly to their nests, i.e., let the students return home, as there is nothing left for them to drink.

וכד הוה בעי דליתבון הוה אמרה להו יעדי בתר חברתה מינה ותתקפי עלת בכד כאילפא דאזלא בימא

And when Rabbi Yehuda HaNasi wanted them to sit, she would say to them: Let us remove the stopper from another jug, and let the ladle float in the jug like a ship sailing in the sea.

רבי יוסי בר אסיין כי הוה משתעי בלשון חכמה אמר עשו לי שור במשפט בטור מסכן

The Gemara also relates that when Rabbi Yosei bar Asyan would speak enigmatically, he would say: Prepare for me an ox in judgment on a poor mountain. His method was to construct words by combining words from Aramaic translations of Hebrew words or Hebrew translations of Aramaic words. Ox is tor in Aramaic; judgment is din. Combined they form teradin, beets. Mountain in Hebrew is har, which they pronounced ḥar; poor is dal. Together it spells ḥardal, mustard. Thus, Rabbi Yosei bar Asyan was requesting beets in mustard.

וכד הוה שאיל באושפיזא אמר הכי גבר פום דין חי מה זו טובה יש

And when he would inquire about an inn, he would say as follows: This man here is raw; what is this good that there is? The phrase “this man here is raw” is used in a similar syllable-by-syllable translation: Man in Hebrew is ish; here is po; this is zeh; and raw is na. All together, they sound like ushpazikhna, i.e., an innkeeper (Rabbeinu Ḥananel). In other words, Rabbi Yosei bar Asyan was asking after the innkeeper.

רבי אבהו כי הוה משתעי בלשון חכמה הוה אמר הכי אתריגו לפחמין ארקיעו לזהבין ועשו לי שני מגידי בעלטה איכא דאמרי ויעשו לי בהן שני מגידי בעלטה

When Rabbi Abbahu would speak enigmatically, he would say as follows: Make the coals the color of an etrog; beat the golden ones, i.e., spread out the coals, which redden like gold when they glow; and make me two speakers-in-the-dark, i.e., roosters, which announce the dawn when it is still dark. Some say a slightly different version: And they shall make me in them, on the coals, i.e., roast for me on top of the coals, two speakers-in-the-dark.

אמרו ליה רבנן לרבי אבהו הצפיננו היכן רבי אלעאי צפון אמר להן עלץ בנערה אהרונית אחרונית עירנית והנעירתו

In a similarly clever manner, the Sages said to Rabbi Abbahu: Show us [hatzpinenu] where Rabbi Elai is hiding [tzafun], as we do not know his whereabouts. He said to them: He rejoiced with the latter [aḥaronit] Aharonic [Aharonit] girl; she is lively [eiranit] and kept him awake [vehiniratu].

אמרי לה אשה

There are two ways to understand this cryptic statement: Some say it refers to a woman, i.e., he married a young girl from a priestly family [Aharonic], who is his second [latter] wife, from a village [eiranit], and he is sleeping now because she kept him awake during the night.

ואמרי לה מסכתא

And some say it refers to a tractate. The term girl refers to the tractate; Aharonic indicates that it is a tractate from the order of Kodashim, which deals with the priestly service. The phrase the latter means that it is his latest course of study, and lively alludes to the challenging nature of the subject matter. Since he was awake all night studying, he is presently sleeping.

אמרי ליה לרבי אלעאי הצפיננו היכן רבי אבהו [צפון] אמר להן נתייעץ במכתיר והנגיב למפיבשת

The Gemara continues: They said to Rabbi Elai: Show us where Rabbi Abbahu is hiding, as we do not know where he is. He said to them: He has taken counsel with the one who crowns, i.e., the Nasi, who appoints the Sages, and has gone south [hingiv] to Mephibosheth, i.e., he has headed to the Sages of the south, referred to here as Mephibosheth, who was King Saul’s grandson and a great Sage of his time.

אמר רבי יהושע בן חנניה מימי לא נצחני אדם חוץ מאשה תינוק ותינוקת אשה מאי היא פעם אחת נתארחתי אצל אכסניא אחת עשתה לי פולין ביום ראשון אכלתים ולא שיירתי מהן כלום שנייה ולא שיירתי מהן כלום ביום שלישי הקדיחתן במלח כיון שטעמתי משכתי ידי מהן

Having discussed the clever speech of various Sages, the Gemara relates that Rabbi Yehoshua ben Ḥananya said as follows: In all my days, no person defeated me in a verbal encounter except for a woman, a young boy, and a young girl. What is the encounter in which a woman got the better of me? One time I was staying at a certain inn and the hostess prepared me beans. On the first day I ate them and left nothing over, although proper etiquette dictates that one should leave over something on his plate. On the second day I again ate and left nothing over. On the third day she over-salted them so that they were inedible. As soon as I tasted them, I withdrew my hands from them.

אמרה לי רבי מפני מה אינך סועד אמרתי לה כבר סעדתי מבעוד יום אמרה לי היה לך למשוך ידיך מן הפת

She said to me: My Rabbi, why aren’t you eating beans as on the previous days? Not wishing to offend her, I said to her: I have already eaten during the daytime. She said to me: You should have withdrawn your hand from bread and left room for some beans.

אמרה לי רבי שמא לא הנחת פאה בראשונים ולא כך אמרו חכמים אין משיירין פאה באלפס אבל משיירין פאה בקערה

She then said to me: My Rabbi, perhaps you did not leave a remainder of food on your plate on the first days, which is why you are leaving over food today. Isn’t this what the Sages said: One need not leave a remainder in the pot [ilpas], but one must leave a remainder on the plate as an expression of etiquette (Tosafot). This is the incident in which a woman got the better of Rabbi Yehoshua ben Ḥananya.

תינוקת מאי היא פעם אחת הייתי מהלך בדרך והיתה דרך עוברת בשדה והייתי מהלך בה אמרה לי תינוקת אחת רבי לא שדה היא זו אמרתי לה לא דרך כבושה היא אמרה לי ליסטים כמותך כבשוה

What is the incident with a young girl? One time I was walking along the path, and the path passed through a field, and I was walking on it. A certain young girl said to me: My Rabbi, isn’t this a field? One should not walk through a field, so as not to damage the crops growing there. I said to her: Isn’t it a well-trodden path in the field, across which one is permitted to walk? She said to me: Robbers like you have trodden it. In other words, it previously had been prohibited to walk through this field, and it is only due to people such as you, who paid no attention to the prohibition, that a path has been cut across it. Thus, the young girl defeated Rabbi Yehoshua ben Ḥananya in a debate.

תינוק מאי היא פעם אחת הייתי מהלך בדרך וראיתי תינוק יושב על פרשת דרכים ואמרתי לו באיזה דרך נלך לעיר אמר לי זו קצרה וארוכה וזו ארוכה וקצרה והלכתי בקצרה וארוכה כיון שהגעתי לעיר מצאתי שמקיפין אותה גנות ופרדיסין

What is the incident with a young boy? One time I was walking along the path, and I saw a young boy sitting at the crossroads. And I said to him: On which path shall we walk in order to get to the city? He said to me: This path is short and long, and that path is long and short. I walked on the path that was short and long. When I approached the city I found that gardens and orchards surrounded it, and I did not know the trails leading through them to the city.

חזרתי לאחורי אמרתי לו בני הלא אמרת לי קצרה אמר לי ולא אמרתי לך ארוכה נשקתיו על ראשו ואמרתי לו אשריכם ישראל שכולכם חכמים גדולים אתם מגדולכם ועד קטנכם:

I went back and met the young boy again and said to him: My son, didn’t you tell me that this way is short? He said to me: And didn’t I tell you that it is also long? I kissed him on his head and said to him: Happy are you, O Israel, for you are all exceedingly wise, from your old to your young.

רבי יוסי הגלילי הוה קא אזיל באורחא אשכחה לברוריה אמר לה באיזו דרך נלך ללוד אמרה ליה גלילי שוטה לא כך אמרו חכמים אל תרבה שיחה עם האשה היה לך לומר באיזה ללוד

Having discussed wise speech and the wisdom of Jewish women, the Gemara cites the following story: Rabbi Yosei HaGelili was walking along the way, and met Berurya. He said to her: On which path shall we walk in order to get to Lod? She said to him: Foolish Galilean, didn’t the Sages say: Do not talk much with women? You should have said your question more succinctly: Which way to Lod?

ברוריה אשכחתיה לההוא תלמידא דהוה קא גריס בלחישה

The Gemara relates more of Berurya’s wisdom: Berurya came across a certain student who was whispering his studies rather than raising his voice.