Enei Moshe on Ruth
Introduction הקדמה
1 א

יתקדשו המתקדשים והמטהרים ההרואים את כבוד אמרי נועם המגלה המהוללה וגולה היא העולה המלאה לה דעת ויראת ה' כי ממנה נקח לעבוד את ה' תוכחת מגולה לעם סגולה לעלות במעלות מגדלות מרקחים אורות מאורות הגדולים אשר צפן ליראיו דרך ישר לא יכשל הרבה כושל כי בה יתמיד עולה תמיד עד המלוא העליון ולא יחטיא הלא היא כי ישליך האדם את אלילי כספו והמונו וגאונו ושאונו וכל כבודו אחרי גוו ועליו ישא בכל עבודת עבודה ועבודת משא הוד מלאכת מחשבת לחשוב מחשבות לעשות רצון אביו שבשמים לשם שמים ולא יביט אל המעשה אשר יעשה הייטב בעיני בני אדם אם אין כי הלא כן אנכי עמדי תולעת ולא איש בשיתי שומי שאשית אני לבי ועיני אל דברי הספר הלז בינותי בדברים וראיתי אחרי ראי כי פנת יקרת ויסוד מוסד כל מקראיה תלוי' במאמר הלזה יורו יורו באצבע אלהים מה רב טוב אשר יכוין לבו לשמים כי גם כי יהיה זר מעשהו לכל מראה עיני' אשר עיני בשר לו ה' יראה ללבב ויגדיל ויאדיר אדר יקר תפארת גדולה ועטרת ישועה ככל אשר עשה עם רות המואביה תחת אשר הורתה הבכורה בהיותה במערה מסכה יינה אף ערכה שולחנה ותאכיל את אביה מלחם אביה עצם מעצמיו ובשר מבשרו כי נפש אותה ותעש מפני תיקון העולם לחיות זרע על פני כל הארץ כי כימי נח חשבה לה מהפכת סדום כי איש אין בארץ לעבדה ולשומרה ותשכב את אביה ואת יושר לבה ראה אלהים וישמור לה חסדה ויעל על רצון מקדשו להביא את בת בנה אל המנוחה ואל הנחלה ומבטנה יורשינה אל ממלכת ישראל מראש משך המלך דוד עד כי יבא שילה וירד מים עד ים ואף גם למעלה ראה ויתר את בנות מואב ממסגר איסור בא בקהל ולא גזר אלא על הזכרים ומי ראה כזאת תחת מה עשה ה' ככה על שככה את אביה ולא יפלא כאיש נדהם ויאמר מריה דאברהם הישולם תחת רעה טובה אשר לתתו לה סקילה אך זאת ישית אל לבו כי אין זה כ"א שהאלהים עשה על רעיון לבה כי טוב ולקח אותו אלהים וישלם לה פעלה ותהי משכורתה שלמה כי גדולה עבירה לשמה. ועוד שבתי וראה בהביטי את דברי הכתובים בספר הזה כי כעובדי אמה כך עובדי ברתא כי השמע עם או הנהיה כדבר הזה כי תקום בעוד לילה יפה נערה מאד ותבא בלט ותגל מרגלות איש שר וגדול בישראל לשכב אצלו להיות עמו ולא יכלימוה כי אם אדרבה אלהים חשבה לטובה ויתן שכרה מיד ולדורות כי נתן ה' לה הריון ותלד בן הוא עובד אבי אבי דוד אשר למי כל חמדת ישראל אם לא לדוד ולזרעו עד עולם אך אין זה כ"א שאל זה יביט אלהי הרוחות לכל בשר בלבד לאשר יכוין לבו לשמים וזה כל פרי גודל נועם שיח המגלה הזאת מראש ועד סוף לפאר ולרומם ולהדר הודו הדר המדה טובה מרובה הזאת ומעין מאמרנו זה דרשו ז"ל ברמז הרומז בפתחי הכתובים שהוא להורות טוב כוונת גרותה כי הם אמרו כי כל ראשי פסוקי המגלה הזאת ווי"ן חוץ משמונה לרמוז שכוונת רות היתה לידבק בברית מילה שבשמיני והוא מעין מאמרנו כי גם ברמז הרומז דבר ויקרא רב טוב הכוונה ואני בעניי מוסיף משלי על דבריהם כי גם לא זאת בלבד היה עם לבבה כי אם גם ברית ותורה כי כן הראשי פסוקים ההם יעלו במספר קטן כ"ג שהוא עם הספר הלז שחוברה לה על מעשה תוקפה כ"ד להורות את בני ישראל כי רות דבקה בתורה אשר כ"ד ספרים כללו יופיה. ואך איש אל ירב לדבר ולומר כי בימיה עדיין לא נעשו כלם ותשבר כד על המבוע כי הלא בחנוכת המזבח דרשו במדרש רבה מספר קרבן נתנאל בן צוער על מספר כ"ד ספרי התורה אשר עדין לא היו אך פשר דבר כי כלם נתנו בהר סיני ואל אלהים ה' אשר לא ימנע טוב לאפליא לעשות לחושבי שמו על טוב לבה בברית ותורה שמר לה הבטחתו אשר הבטיח וקבע לבת לוט שכר לתת לה כסאות לבית דוד וזה שר"ת השמנה פסוקים עולה תכ"ח כמספר בית דוד עם שתי התיבות. קנצי למלין כי השם פניו לבו ועיניו אל דברי הספר הזה ילמד ליראה את השם הנכבד והנורא ויהיו דברי הספר לו לעינים כי בו כל מעשיו יהיו לש"ש וע"כ שמתי לבי מימי חורפי להעלות על ספר אשר חנני ה' במקראי קודש המגלה הזאת והשמעתי לעומדים בבית ה' במועדה מימי' ימימה ולהורות את בני ישראל כי לא גבה לבי ולא רמו עיני לחשוב כזאת על עם ה' יצטרכו לתוכחתי ושתהיה המגלה ואשר אני דובר אליה להם לעינים כי אם אני לעצמי אני דורש ולמען אזכור חוטר מחשבה טובה היוצא מגזע מאמריה כי תהיה לי לעינים וזה שמה אשר קראתי לה להצליח בכל אשר אעשה עיני משה: