Divrei Yirmiyahu on Mishneh Torah, Foundations of the Torah
1:1א׳:א׳
1 א

יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון והוא ממציא כל נמצא וכל הנמצאים משמים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמיתות המצאו. (ועיין בכ"מ ובהקדמת ר"ש אבן תיבון ז"ל למורה נבוכים בפי' לשון שם עיי"ש ובמס' שבת ק"ג ע"א במשנה בין משם וכו').
נראה דעתו ז"ל בהנאמר, כי בלעדי זאת כי ידיעת ה' ואחדותו תכלית כל הידיעות וחכמות כולמו, וכי אלה אשר לא ידעו כי ה' אחד לא ידעו מוסר השכל ואהבה יסוד המוסר וחוק הכולל לה, כמ"ש במקום אחר כי העע"ז לא אהבו אליליהם ולא היה אהבה לחוק תורתם וכמ"ש במקו"א בטעם בזה. גם היו רחוקים משלימות הנפש תכלית הידיעה כי לא הכירו מעלת הרוחני על הגשמי, כי הגשימו גם אליליהם כנודע, - ומעת כי שם ה' בין העמים מאתנו נתעלה חוקי מוסרם. גם חכמת הטבע וכיו"ב לא הגיעו לאבן פינתם עד כי דורשיה ידעו אחדותו יתעלה, כי יסודי חכמת הטבע הכרת חוקיה כמו כח הכובד והעצלות וכח המושך וכיו"ב הרבה אשר חכמי הטבע סיפרו חוקיה, נראה כי רק אחרי כי ידעו מדעת אחת מוחלטת ומוסכמת, מושלת בשוה בהטבע כולה, נשאו לבבם למצוא חוקים כללים נערכים בשוה בכל הטבע כאשר יהיה בדברים היוצאים ממצוה ופועל אחד, מה שלא היה ככה בעע"ז אשר לפי דעתם לכל כח מושל בפ"ע, לא חקרו כלל על אחדות הטבע וחוק כולל לא עלה על דעתם, כמו הנוסע ממדינה למדינה אם אין בדעתו כי מלך אחד על כולמו לא יעלה בלבבו כי חוקי מדינה האחת ומטבע ההולכת בה וכיו"ב תהיה במדינה אחרת ככה, עד כי יודע לו כי ממושל וממלך אחד יצאו כל פקודתם, ואף כי חכמת הטבע עלתה בימי היוונים עם לא ידעו ה' עובדי ע"ז, אבל חכמיהם בסתר האמינו באחדותו כנודע, ונודע כי אמונת האחדות מאתנו יצאה וחכמי לב בהם מאז הודו בה, ואף אם גם אלה אשר לא ידעו התורה נתנו חוקים להטבע, יסודתם היה לאפע לא על מה כי יסמכו להיות חוק שוה בכל הטבע רק התורה תודיע ככה וכמ"ש ומעת נודע ככה לעמים ביתר שאת נתנו לב לחקור בחוקיה ולמצוא חדשות אשר לא שערו הראשונים, - וכמ"ש האמונה באחדותו הביאה נצורות להחכמה ולמדה התאחדות הטבע בעולמות כולמו הנקרא בלשונם הארמניא, אשר נלאו חכמי העכו"ם למצוא כן לפי דעתם מחילוק אליליהם, ומה גם ליתן יסוד מוסד לזה, לכן כמו האמונה באחדותו יתעלה יסוד למוסרים אשר דרכיה שונים ונשגבים להמאמינים באחדותו לזולתם, כן הרבה האמונה הזאת הנבחרת להוסיף דעת ומזימה בחכמת הטבע וכיו"ב כמ"ש במקו"א בפי' מאמרם ז"ל אחות לנו קטנה וכו' זה אברהם שאיחה כל העולם וכו' עיי"ש, וכאשר מצאו לבבם למצוא כי יש אל אחד הכירו כמו כן כי העולם וכל הטבע אחת היא, - הן זה הנראה למצוא נכלל בלשון יסוד היסודות ועמוד החכמות וכו'.

2 ב

וכל הנמצאים וכו' אלא מאמתות המצאו. הנה במציאות כח עובר וכח קיים, והכח העובר לפעמים סיבה לדברים גדולים ונפלאים, והמעשה קיימת והסיבה נעלמה נשכחה מלב ובלתי נמצאה עוד, הרעיון העולה בלבב האומן ראשונה אשר היא סיבה להביא לפועל כאשר היה במחשבתו, "סוף המעשה במחשבה תחילה" והנה הרעיון לפעמים כצל עובר נשכח מלב ובלתי מצוי, והפעולה על מקומה עומדת קיימה ושלימה, והן הרעיון איננו הכח בעצמו לאמר כי הכח עודנו בו ואם מלפנים גלוי עתה נעלם, כי הרעיון יליד הכח הנפש אשר לפעמים בהולדו יצא מאתה ולא תראנו עוד ונשכח לעולם, - ולפעמים אחרי כי יצא לפועל במעשה, וה' יתעלה הסיבה ראשונה הקיימת עדי עד וכמ"ש רז"ל בשר ודם מעשי ידיו מבלים אותו והקב"ה מבלה מעשי ידיו, והוא יתעלה סיבת הויה בראשונה וסיבת הקיום באשר נהיה, וקיום העולם על ידי המצאו תמיד.
והנה ה' יתעלה הציור האמתי מהשלימות הבלתי בעל תכלית בלי גבול וערך, אבל ציור נמצא, ולא כאלה המכחישים במציאותו יתעלה בוחרים בציור כזה בלבד כנודע, אבל באמת הוא ציור בלתי בעל תכלית נמצא מאוד, כי בלעדי זאת כל הנמצאים לא יהיה להם מציאות כי הציור בלבד לא יעשה דבר בכוחו, כי הוא רק היועץ בלב המשכיל ולא הפועל, וזה הנאמר "וכל הנמצאים וכו' מאמתות המצאו" כי נמצא באמת, - (ועיין בס' ראש אמנה לאברבנאל פ"ז ובמ"נ ח"א פ' ס"ט).