7:1ז׳:א׳
1 א

זולת הכתוב בסמוך יאמר כמ"ש ז"ל כי שמן המשחה שהוא שמן הטוב היורד על זקן אהרן משחו בו משכן וכל כליו וכהנים ומלכים ולא חסר ממנו כלום ועדיין כל שעורו קיים ובזה יאמר טוב שם משמן טוב כי כל מעלת השמן טוב היא שהוא קיים ולא יחסר וזה אדרבה מוסיף תמיד ויום המות מתפרסם וגדל מיום הולדו והוא כי בבא הצדיק לעה"ז מכריזין למעל' כי זרח השמש ויותר הוא מה ששמו מתפרסם ביום הולדו בשמים ובארץ. או יאמר מי שהוא בעל שם טוב הוא טוב משמן טוב כי שמן טוב מושחים בו מתים יתקיים הגוף ולא יפסד ושם טוב אצ"ל שלא יפסד הגוף כ"א יהיה בו חיות כישן כרבי אלעזר בר' שמעון וכרבי אחאי בר יאשיה וכן ארז"ל אין בין צדיקים מתים לצדיקים חיים אלא הדבור בלבד ולא עוד אלא שיום המות יש בו חיות מיום הולדו. או יאמר טוב שם שמאיר לעולם יותר משמן טוב הזך ומאיר והוא מרז"ל כי על הולד הצדיק נאמר וזרח השמש וזה יאמר טוב שם שהוא כשמש המאיר לעולם בזכותו משמן טוב שאינו מאיר רק במקום שהוא בו ואע"פ שמיתת הצדיק נמשל לביאת השמש כאומרם על ובא השמש אין אורו מתמעט במותו כי יום המות מיום הולדו כי משם מאיר למעלה ולמטה כענין זכור לאברהם וכו':

2 ב

או יאמר טוב שם וכו' כי השמן טוב מאיר אך הוא עצמו כלה אך שם טוב שהוא הכשרון מאיר לאדם ואינו כלה כי המצות עצמן קיימים וחיים ונעשים אורות ומלאכים סניגורים ובזה לא יצטער על יום מותו כי יום המות הוא טוב לו מיום הולדו והנה רשב"י במדרש פירש כי טוב שם משמן שמושחין בו כהנים ומלכים יראה כונתו כי כתר שם טוב גדול מכתר כהונה וכתר מלכות. וראוי לשים לב למה לא הזכיר גדר כתר תורה אך הנה ר' יהודה ליישב זה אמר כי בכלל שם טוב הוא באומרו אשרי מי שעמלו בתורה וכו' גדל בשם טובו וכו' עליו אמר שלמה בחכמתו טוב שם וכו' הנה כי דעתו שאומר טוב שם הוא יום היות עמלו בתורה והיה דעתו שבאו' טוב שם הוא ע"י תורה שאם לא כן לא עם הארץ חסיד ולדעתו אחשוב בכונת הכתוב טוב הם הכתרים שקונה האדם ע"י בחירתו מאשר ע"י ירושה כהונה מאהרן מלוכה מדוד ומה בין זה לזה כי אשר על ידי בחירה אין צריך לומר שבמותו לא תסור כתרו ממנו כ"א גם יתוסף לו אורה וגדול' מש"כ לבעלי שררת מלכו' וכהונה גדולה שבמותן אבד כתרם כי אין שלטון ביום המות כמ"ש ז"ל שביום סילוק מרע"ה הקהיל את ישראל ולא ע"י חצוצרות כי אין שלטון וכו':