31ל״א
Vayeilechוילך
Secondשני
Thirdשלישי
Fourthרביעי
Fifthחמישי
Sixthשישי
Seventhשביעי